Fundusze Unijne

Badanie trzeźwości w pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno dopuścić do pracy osoby, jesli występuje uzasadnione podejrzenie, że stawiła się ona do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywała alkohol w czasie pracy. Do niedawna z taką inicjatywą mógł wystąpić jedynie pracownik. 1 lipca 2011roku weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, upoważniające także pracodawcę oraz osobę przez niego wyznaczoną do zlecenia badań pracownika w celu stwierdzenia, czy znajduje się on pod wpływem alkoholu. Zmiany w ustawie nie rozstrzygają jednoznacznie kwesti czy pracodawca lub osoba przez niego upoważniona może samodzielnie przeprowadzić badania pracownika, u którego występuje podejrzenie spożycia alkoholu. Oczywistą kwestią jest możliwość badania trzeźwości, jeżeli podejrzany pracownik wyrazi na nie zgodę. Pracownik w takiej sytuacji może żądać, aby badanie odbyło się w obecności osób trzecich. Pracodawca nie może jednak samodzielnie za pomocą alkomatu przeprowadzić badania stanu trzeźwości pracownika, jeżeli pracownik nie wyraża na to zgody. Zmuszenie pracownika mogłoby być jednoznaczne z naruszeniem dóbr osobistych pracownika. Odmowa pracownika na poddanie się badaniu trzeźwości nie uchroni go jednak przed jego przeprowadzeniem.
W takim przypadku pracodawca ma prawo wystąpienia
z żądaniem o przeprowadzenie badania przez uprawniony organ (straż miejska, policja). Pracodawca w celu wykazania nietrzeźwości pracownika może posłużyć się również innymi środkami dowodowymi, jak na przykład zeznaniami świadków. Na ich podstawie pracodowca lub osoba przez niego upoważniona mają prawo nałożyć na pracownika sankcje lub oddelegować do domu. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być przedstawione pracownikowi. Po przeprowadzonym badaniu należy sporządzić protokół, w którym opisane zostaną objawy
i okoliczności uzasadniające jego przeprowadzenie.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami za pomocą naszego formularza

    Chcesz o coś zapytać?