Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości

Co powinniśmy wiedzieć o badaniach wstępnych?
Konieczność wykonywania badań wstępnych przed rozpoczęciem pracy wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332). Wyżej wymieniony akt prawny określa, że każdy pracownik podlega ochronie zdrowia w miejscu pracy. W każdym momencie swojej pracy, pracownik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Analogicznym rozszerzeniem tego punktu jest zakaz wykonywania pracy bez stwierdzonej przez lekarza medycyny pracy "zdolności lekarskiej" do jej wykonywania. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy.

Badaniom wstępnym muszą się poddawać osoby, które starają się o pracę oraz pracownicy, którym zmienia się stanowisko pracy i tym samym warunki pracy. Należy wiedzieć, że badaniom podlegają pracownicy, bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań lekarskich specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu. Wyjątkiem jest sytuacja podjęcia pracy u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, o ile od wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracy nie upłynęło więcej niż 30 dni.

W przypadku, gdy pracodawca chce zatrudnić stażystę po odbyciu stażu w firmie, musi go ponownie skierować na badania wstępne, gdyż zmienia się pracodawca zatrudniający stażystę. Stażysta jest zatrudniony przez Urząd Pracy, który tym samym jest jego pracodawcą, natomiast po jego zatrudnieniu w firmie, w której ta osoba odbywała staż – pracodawca się zmienia. Osoba chcąca rozpocząć pracę u danego pracodawcy otrzymuje od niego skierowanie na badania lekarskie, w którym określone jest stanowisko pracy oraz związane z nim zagrożenia.
Po badaniu pracownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające zdolność, bądź brak zdolności do wykonywania pracy na określonym w skierowaniu stanowisku. Po otrzymaniu wydanych przez lekarzy zaświadczeń, pracodawca jest zobowiązany przechowywać je w aktach osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami za pomocą naszego formularza

    Chcesz o coś zapytać?