Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości 3

Przejście nad linią montażowa wyposażone w schodki z barierkami

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy istnieje możliwość zainstalowania przejścia nad linią montażową  na pewnej wysokości, jeżeli przejście to będzie wyposażone w schodki z barierami (poręczami). Wprowadzenia takich zabezpieczeń wymaga Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). §106 w/w rozporządzenia mówi, że na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia , powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 i krawężników o wysokości, co najmniej 0,15 m. pomiędzy krawężnikiem i poręczą powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Kto rozstrzyga, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy?

W razie zaistnienia wypadku, pracodawca ma obowiązek ustalenia jego przyczyn i okoliczności, mówi o tym art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.). Odbywa się to w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U.2009 nr 105 poz. 870). Zgodnie z rozporządzeniem pracownik ma obowiązek poinformować przełożonego o zaistniałym wypadku, a obowiązkiem pracodawcy jest powołać zespół powypadkowy do zbadania przyczyn  i okoliczności zdarzenia oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. W skład zespołu wchodzi również behapowiec. Na podstawie zebranych informacji od poszkodowanego i świadków wypadku oraz po zapoznaniu się z ewentualną dokumentacją lekarską, zespół stwierdza czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy, tzn, czy spełnia przesłanki definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r o ubezpieczeniu z tytułu wypadków  przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. 2009 nr 167 poz. 1322 z późn. zm.) za wypadek uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. W sytuacji, gdy zespół powypadkowy uzna, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy, poszkodowany może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu pracy.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

W przepisach prawa polskiego zawarto od 1 stycznia 2012 r obowiązek uzgodnienia wyłącznie pod względem ochrony przeciwpożarowej  i wymagań sanitarnohigienicznych  projektów budowy lub przebudowy  obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenie pracy.

Od dnia 1 stycznia 2012 r nie ma już obowiązku uzgodnienia pod względem bhp projektów budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia do pracy. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały przez ustawę  z dnia 16 września 2011 r o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców  (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378). Ustaw to nowelizuję m.in. ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r -Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zgodnie z którą zlikwidowany zostaje obowiązek po stronie pracodawcy w zakresie uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa  i higieny pracy  w zakresie projektów budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy (art. 213 Kodeksu Pracy).

Obowiązek uzgodnienia pod względem ppoż. i wymagań sanitarnohigienicznych, wynikający z przepisów prawa polskiego, dotyczy jedynie budowy lub przebudowy  obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia do pracy.

Jeśli Państwo mają pytania dotyczące przepisów prawnych prosimy o kontakt tutaj. Firma Team Prevent Poland bardzo chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania.

    Chcesz o coś zapytać?