Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości

Polska nie radzi sobie ze śmieciami
Ze sprawozdania Komisji Europejskiej wynika, że Polska znajduje się wśród tych krajów Unii Europejskiej, które najgorzej radzą sobie z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Nadal zbyt mało odpadów poddajemy recyklingowi, a zbyt wiele składujemy na składowiskach. W dokumencie oceniono 27 państw członkowskich w oparciu o 18 kryteriów. Najlepiej z odpadami radzą sobie: Austria, Belgia, Dania, Niemcy, Holandia oraz Szwecja. Najgorzej natomiast wypadły: Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Włochy, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia i Słowacja.
W Państwach które najsłabiej wypadły w sprawozdaniu Komisji jest brak polityki zapobiegania powstawaniu odpadów, zachęt do ograniczania składowania odpadów na wysypiskach oraz odpowiedniej infrastruktury na potrzeby gospodarowania odpadami.

Z opublikowanych przez Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) danych wynika, że w Polsce na wysypiska trafia aż 73 % odpadów komunalnych , a zaledwie 18 % poddawanych jest procesom recyklingu. Tymczasem państwa znajdujące się w czołówce rankingu Komisji na wysypiskach składują mniej niż 5 % odpadów.

Statystyki wskazują, ze Unia Europejska jest daleka od spełnienia celów wyznaczonych w 2008 r przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r w sprawie odpadów oraz uchylająca inne dyrektywy, zgodnie z którymi w roku 2020 co najmniej połowa odpadów pochodzących z gospodarstw domowych powinna podlegać recyklingowi lub być przeznaczona do powtórnego użycia. Z badania przeprowadzonego niedawno na zlecenie Komisji Europejskiej wynika, że pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących odpadów przyniosły by oszczędności w wysokości 72 mld euro rocznie, zwiększyło roczne obroty unijnego sektora gospodarki odpadami i recyklingu o 42 mld euro oraz stworzyłoby 400 tys. miejsc pracy do 2020 r. 

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną, która jest kontynuacją działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących właściwego postępowania z odpadami, prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska od 2010 r. Należy pamiętać, ze obowiązek segregacji odpadów spoczywa na każdym z podmiotów. Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Skontaktuj się z nami

Szkolenie z zakresu ochrony środowiskowa na platformie e-learningowej
Z myślą o Państwa potrzebach firma Team Prevent uruchomiła szkolenie z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie w formie e-learningu.
Szkolenie E-learning jest to nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych. W erze informacji szkolenia i kursy e-learningowe są bardzo popularnym i skutecznym narzędziem kształcenia pracowników, a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw.

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z podstawowymi obowiązkami prawa ochrony środowiska dla przedsiębiorstw. Jakie obowiązki  ciążą na podmiotach korzystających  z poszczególnych komponentów środowiska oraz jakie mają obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska. Dowiedzą się Państwo również jakie korzyści niosą za sobą działania proekologiczne oraz jakie są prawa organów zewnętrznych do kontroli w zakresie ochrony środowiska w zakładzie.
Serdecznie zapraszamy do szkolenia!
WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ = ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ = CZYSTE ŚRODOWISKO.

Więcej  informacji i rejestracja

Konsultacje z zakresu ochrony środowiska – platforma „HEPLDESK”
W związku z pojawiającymi się zapytaniami z Państwa strony w zakresie ochrony środowiska została stworzona dla Państwa platforma "HELPDESK", której celem jest udzielanie odpowiedzi na drążące Państwa problematyczne kwestie z zakresu ochrony środowiska: udzielanie odpowiedzi na pytania, doradztwo, pomoc w interpretacji przepisów prawnych, udzielanie porad we właściwym wypełnianiu  obowiązkowej sprawozdawczości i ewidencji wynikającej z przepisów prawa ochrony środowiska. Zakres merytoryczny konsultacji obejmuje przepisy prawa polskiego tj. ustaw i rozporządzeń wykonawczych do ustaw, aktów prawnych powiązanych,
w tym przede wszystkim:

  • ustawy Prawo ochrony środowiska,
  • ustawy Prawo wodne,
  • Ustawy o odpadach, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
  • Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  • Ustawy o bateriach i akumulatorach,
  • Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • Ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaniach;

oraz prawa UE, które w sposób bezpośredni ma odniesienie do funkcjonowania zakładu w Polsce.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY!

Skontaktuj się z nami

    Chcesz o coś zapytać?