Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości

Zima, a posiłki i napoje profilaktyczne
W związku z nadchodzącym okresem zimowym warto przypomnieć o przysługujących pracownikom z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych posiłkach i napojach profilaktycznych. Jest to regulowane art. 232 kodeksu pracy, który określa, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Odnosząc ten punkt do pracy w okresie zimowym szczegółowe wymagania zostały przedstawione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279). W rozporządzeniu możemy znaleźć, że za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Komu przysługują?
Nieodpłatne posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom wykonującym prace na otwartych przestrzeniach w okresie zimowym związane z efektywnym wydatkiem energetycznym organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) w ciągu zmiany roboczej. Nieodpłatne napoje przysługują również wtedy, jeśli prace są wykonywane przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.
Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania, a także warunki uzasadniające zapewnienie posiłków, ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników. Bez względu na warunki zatrudnienia posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom zatrudnionym pod ziemią oraz pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, a w określonych przypadkach – napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Zasady wydawania posiłków i napojów profilaktycznych.
W odniesieniu do rozporządzenia pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków i napojów w spokoju oraz bez pośpiechu. Pracodawca nie może zwolnić się z tego obowiązku poprzez wypłacanie ekwiwalentu w stosownej wysokości. W sytuacji gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy przez pracownika lub ze względów organizacyjnych pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Pamiętajmy jednak o tym, że jeśli to tylko jest możliwe – zawsze jest lepiej zagwarantować pracownikom odpowiednie warunki pracy niz wydawać pracownikom posiłki i napoje profilaktyczne.

Skontaktuj się z nami
Zamów bezpłatne materiały informacyjne
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn