Fundusze Unijne

Główny Inspektor Pracy przedstawił program na 2015 rok

Podczas posiedzenia członków Rady Ochrony Pracy przedstawiony został program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 r.
W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzenie 88 tys. kontroli, a do 150 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i innych osób świadczących pracę, rolników indywidualnych – skieruje zaproszenia do udziału
w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych.

W 2015 r. realizowany będzie trzeci etap długofalowych działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę.

Kontynuowany ma być wzmożony nadzór nad wybraną grupą zakładów, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy i wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników. Kontynuowany będzie program prewencyjny „Zarządzanie bhp
– prewencja wypadkowa” dla małych przedsiębiorstw (do 50 pracowników).

Na terenach budów, podczas remontów dróg i prac rozbiórkowych inspektorzy pracy nadal będą zwracać uwagę na eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia zatrudnionych. Do zakładów, w których w ostatnich latach odnotowano wypadki śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe, bądź powtarzalność zdarzeń wypadkowych o podobnych przyczynach, skierowany zostanie program prewencyjny „Budownictwo. Stop wypadkom”.

Zgodnie z zaleceniem Rady Ochrony Pracy, w programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci szczególną uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe.
Skupi się także na młodych osobach rozpoczynających pracę zawodową, które często ulegają wypadkom przy pracy, oraz na sprawowaniu prawidłowego nadzoru nad wykonywaną pracą przez kierownictwo średniego szczebla.

Więcej informacji o planach Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 r.

Źródło: tekst pochodzi ze strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy

    Chcesz o coś zapytać?