Informacja dla uczestników szkoleń, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów powszechnie obowiązujących

1. Administratorem danych osobowych jest podmiot, który kieruje Państwa na szkolenie, SQD Alliance jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie stosunku prawnego łączącego go z administratorem, niemniej administratorem danych ujawnionych w dodatkowych, niezależnych od stosunku powierzenia podstawach jest SQD Alliance Sp. z o.o.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych SQD Alliance: tel.: +48 797 703 449, e-mail: iod@sqda.pl.

3. SQD Alliance przetwarza dane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu świadczenia usług wynikających ze stosunku prawnego łączącego go z administratorem danych, na podstawie zgody na przetwarzanie, umowy lub innych przypadkach wymienionych w art. 6 ust. 1 lit. a-d Rozporządzenia. Szczegółowa podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od charakteru sprawy. 

4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, tak wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.

5. Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie SQD Alliance Sp. z o.o. lub przez formularz kontaktowy na stronie www.sqda.pl; a także bezpośrednio u administratora danych, wg. jego wewnętrznej procedury w tym zakresie. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

6. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.