Fundusze Unijne

Inwestycja w zdrowie pracowników – jak wydać, aby zarobić

Środowisko pracy ma bezpośredni wpływ na fizyczny, psychiczny, ekonomiczny i społeczny dobrostan pracowników. Zmiana środowiska pracy wpływa jednocześnie na duże grupy pracowników i znacznie ułatwia przyjmowanie prozdrowotnych zachowań. Działania na rzecz zdrowia pracowników przynoszą wyraźny efekt, a zainwestowane w nie środki, zwracają się organizacjom. Powszechnie są wykorzystywane przez firmy jako działania public relations w celu wzmocnienia wizerunku świadomego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Efektem wdrożenia działań zdrowotnych w firmie jest m.in.:

 • niższa absencja chorobowa,
 • wzrost produktywności i zaangażowania pracowników,
 • poprawa relacji społecznych w miejscu pracy.

Jednak działania te przyczynią się do osiągnięcia powyższych korzyści jedynie pod warunkiem ich odpowiedniego prowadzenia. Nieodpowiednie prowadzenie działań zwykle nie przynosi żadnych efektów lub wyraźnie pogarsza sytuację w firmie, np. podwyższa poziom stresu i zniechęca pracowników. W ostatnim czasie można niestety zaobserwować nieefektywnie prowadzone działania z zakresu zarządzania zdrowiem pracowników. Wiele firm, bazując na ogólnych wytycznych rządu, nie radzi sobie ze skutkami zakażeń SARS-CoV-2. Wśród pracowników koordynujących procesy bezpieczeństwa epidemiologicznego niejednokrotnie stwierdzono brak wystarczających kompetencji, w tym podstawowej wiedzy z zakresu zdrowia publicznego czy epidemiologii. Podejmują oni lepsze lub gorsze próby działania, wspierając się czasem współpracą z lokalną stacją sanitarno-epidemiologiczną, jednak to wciąż za mało. Nieodpowiedni dobór metod zwalczających COVID-19 (np. środków ochronnych, dezynfekcji, testowania) oraz brak umiejętności śledzenia kontaktów w miejscu pracy, wyłącznie pogłębiają negatywne skutki epidemii. Efektem nieodpowiednich działań przeciwepidemicznych jest wzrost liczby zakażonych pracowników lub przebywających na kwarantannie oraz nieracjonalne wydatkowanie środków finansowych. Warto również podkreślić, iż w wielu branżach praca w systemie home office jest niepraktyczna lub wręcz niemożliwa. Kluczowa jest tu zatem prawidłowa metodyka działań.

W oparciu o prowadzone audyty epidemiologiczne przez firmę SQD Alliance Sp. z o.o. (wcześniej Team Prevent Poland Sp. z o.o.) zdefiniowano najczęstsze problemy przedsiębiorców związane z prowadzonymi działaniami przeciwepidemicznymi, które dotyczyły:

1. Oceny sytuacji epidemiologicznej w zakładzie

Obecne przepisy prawa obligują pracodawców do aktualizacji ocen ryzyka zawodowego w kontekście wirusa SARS-CoV-2 i wypracowania wewnątrzzakładowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jednak, aby prawidłowo opracować ww. dokumenty, należy dokonać oceny sytuacji epidemiologicznej w zakładzie pracy, która stanowi bazę do dalszych działań. Należy wziąć pod uwagę profil pracowników, zakres i rodzaj wykonywanej pracy, zdefiniować grupy pracowników mniej i bardziej narażonych na zakażenie oraz szybkość transmisji wirusa.

2. Prowadzenia wywiadów epidemiologicznych

Umiejętne prowadzenie wywiadów epidemiologicznych nierzadko bywa najskuteczniejszym narzędziem hamującym rozwój zakażeń w firmach. Kluczem do sukcesu jest prawidłowe zdefiniowanie kontaktu z osobą zakażoną, w wyniku którego pracownik może zachorować oraz sukcesywne śledzenie dróg transmisji i szybkość reakcji. Jak się okazuje – działanie to bywa zwykle zaniechane lub prowadzone nieskutecznie.

3. Przyjętej strategii testowania

Obecny rynek usług oferuję szeroką gamę badań diagnostycznych COVID-19, z których korzysta coraz więcej pracodawców. Wykonywanie komercyjnych testów może przyczynić się do efektywnego odizolowania pracowników zakażonych SARS-CoV-2 (bezobjawowych lub skąpoobjawowych) oraz szybszego powrotu do pracy osób zdrowych. Jednak, aby uniknąć błędnych wniosków należy pamiętać, iż testowanie powinno iść zawsze w parze z wywiadem epidemiologicznym. Wyrywkowe prowadzenie testów przesiewowych, bez odpowiedniej oceny ryzyka i nadzoru, nie przynosi wymiernych korzyści. Istotny jest również odpowiedni dobór testu (rodzaj, wartość diagnostyczna), termin badania i przygotowania pacjenta.

4. Wybranych metod dezynfekcji

Mycie i dezynfekcja powierzchni jest podstawowym środkiem zapobiegawczym chorób zakaźnych, przy czym nieprawidłowy dobór metod dezynfekcji może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia (nie tylko w kontekście braku działania biobójczego). Dokonując wyboru danej metody należy wziąć pod uwagę m.in. jej potwierdzoną skuteczność, rodzaj powierzchni, użytkowanie pomieszczeń i zalecenia producenta.

5. Rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych m.in. biur, szatni, stołówek pracowniczych, palarni, ciągów komunikacyjnych, stref wejść

Wbrew opinii wielu przedsiębiorców, hale przemysłowe wcale nie muszą być największym rezerwuarem wirusa, a na jego transmisje wpływ ma kilka zasadniczych czynników – „człowiek” np. rodzaj kontaktu i „budynek” np. wielkość pomieszczeń, wewnętrzny klimat. Błędna identyfikacja pomieszczeń i sytuacji sprzyjających szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 jest znacząca przy wzroście liczby pracowników w izolacji lub kwarantannie.

6. Stosowanych środków ochrony indywidualnej

Zauważono, iż nieodpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej oprócz niespełnienia podstawowych ich funkcji tj. ochrony, dodatkowo przyczyniał się do złudnego poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników, co z kolei zniechęcało pracowników do przestrzegania pozostałych zasad bezpieczeństwa (np. higieny rąk, dystansu społecznego). Zatem istotne jest rozważenie, które stanowiska pracy wymagają stosowania środków ochrony indywidualnej i jakich.

Daj sobie pomóc! Zespół ekspertów firmy SQD Alliance Sp. z o.o. niejednokrotnie udowodnił, że można wydać tyle samo lub mniej odnosząc lepsze efekty w walce ze skutkami epidemii!

Od samego początku epidemii nasz zespół ekspertów składający się m.in. ze specjalistów zdrowia publicznego/epidemiologii, kadry medycznej i bhp, intensywnie wspiera przedsiębiorców w walce z COVID-19. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i aktualnej wiedzy medycznej prowadzimy kompleksowe usługi, pozwalające na opracowanie, wprowadzenie i utrzymanie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników. Stawiamy na indywidualne podejście – każda branża wymaga podjęcia innych działań. Przychylność pracowników zyskamy wyłącznie wtedy, gdy dopasowujemy metodykę działań pod panującą kulturę organizacyjną w firmie. Do naszym topowych usług należy:

 • audyt epidemiologiczny i bhp oraz ocena ryzyka biologicznego,
 • opracowanie procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego,
 • kompleksowa opieka abonamentowa nad pracownikami, w tym m.in. prowadzenie wywiadów epidemiologicznych, ocena symptomów chorobowych, wsparcie merytoryczne, wydawanie rekomendacji w zakresie testowania/ odizolowania pracownika, nadzór nad bezpieczeństwem pracowników,
 • doradztwo w zakresie doboru metod dezynfekcji, testów, środków ochronnych, systemów i urządzeń infrastrukturalnych i/ lub organizacja ich zakupu,
 • organizacja badań diagnostycznych i dezynfekcji,
 • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa i zaleceniach rządu i instytucji międzynarodowych.
 • organizacja i prowadzenie szkoleń stacjonarnych i online z zakresu podstaw epidemiologii, profilaktyki chorób zakaźnych, szczepień ochronnych, zarządzania zdrowiem, wzmacniania odporności, procedur i wytycznych dot. bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  Chcesz o coś zapytać?