Fundusze Unijne

Kosze robocze do wózków widłowych

W wielu instrukcjach obsługi kosza roboczego znajduje się informacja dotycząca jego przeznaczenia. W przypadku, gdy producent wózka widłowego nie przeznaczył go do podnoszenia osób, co powinno zostać zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej, pracodawca może użytkować wózek do podnoszenia osób, pod warunkiem uzyskania przez pracodawcę zgody właściwej jednostki dozoru technicznego na używanie tego wózka do takich celów.

Wnioskując o uzyskanie zgody na eksploatację wózka jezdniowego podnośnikowego z pomostem (koszem) do podnoszenia osób, pracodawca powinien załączyć:
• instrukcję eksploatacji wózka,
• instrukcję eksploatacji kosza,
• opracowaną przez pracodawcę instrukcję eksploatacji wózka jezdniowego podnośnikowego z pomostem (koszem) do podnoszenia osób.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia MGPiPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, gdy możliwość podnoszenia osób w koszu na widłach wózka nie wynika bezpośrednio z instrukcji producenta, podnoszenie osób jest dozwolone tylko za zgodą organu właściwej jednostki dozoru technicznego po uzgodnieniu z nim instrukcji eksploatacji wózka z koszem.

Zgoda UDT na użytkowanie wózka z koszem roboczym do podnoszenia osób w przypadku, gdy jest to niezgodne z przeznaczeniem, wydawana jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Dodatkowo uzyskanie zgody jest o tyle trudne, gdyż trzeba udowodnić, że kosz będzie używany sporadycznie, a nie do pracy ciągłej. UDT po pozytywnym rozpatrzeniu dokonuje odpowiedniego wpisu dopuszczającego do eksploatacji w książce rewizyjnej UTB i wówczas kosz przypisany jest tylko do konkretnego wózka.

    Chcesz o coś zapytać?