Fundusze Unijne

Metanol wyłączony ze sprzedaży konsumenckiej

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie, metanol oraz substancje i mieszaniny zawierające metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych nie mogą być sprzedawane konsumentom na terenie Polski.

Według § 2a wprowadzonego do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz. U. poz. 180 z późn. zm.) zakazano obrotu polegającego na sprzedaży konsumentom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • metanolu (CAS 67-56-1),
  • substancji zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych,
  • mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3% wagowych.

Zakaz ten nie obejmuje:

  • paliw do silników stosowanych w modelarstwie;
  • paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych;
  • paliw do ogniw paliwowych;
  • biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164), w których metanol występuje w stężeniach większych niż 3% wagowych.

Omawiane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny wejdzie w życie 4 stycznia 2014 r.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

    Chcesz o coś zapytać?