Ładowanie Wydarzenia

← Wróc do Wydarzenia

SQD Alliance – Szkolenie online

+ Google Map
Batorego 19
Pszczyna, 43-200
+48 32 326 30 08

Maj 2021

Obowiązujące regulacje prawne ustawy o bateriach i akumulatorach (ID 3176) – Online

17 maja 09:00 - 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
650 PLN netto

Szkolenie ma na celu dostarczenie Uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania bateriami i akumulatorami dla wprowadzających do obrotu, dystrybuujących, zbierających czy przetwarzających zużyte baterie jak również dla użytkujących baterie i akumulatory. W ramach szkolenia zostaną omówione problematyczne zagadnienia wynikające z obowiązującego prawa, jak również sankcje karne, jakie grożą podmiotom niewywiązującym się z przewidzianych prawem obowiązków. Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową oraz specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy…

Dowiedz się więcej »

Zjedz stres (webinar)

20 maja 14:30 - 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
Bezpłatny

Stwierdzenie, że stres jest chorobą XXI wieku wcale nie jest powiedziane nad wyraz. Presja otoczenia, życie  w pędzie i podchodzenie do siebie zbyt krytycznie, stawianie sobie coraz większych wymagań, nie są pomocne w stabilizacji nastroju. Do tego w ostatnim czasie wybuch pandemii spotęgował problemy z i tak już nadwyrężonym spokojem psychicznym. Zmiana sposobu odżywiania to najlepszy sposób na rozpoczęcie walki ze stresem. Webinar organizowany w ramach cyklu #HealthyMe ma na celu uświadomienie uczestnikom, jak modyfikacja codziennego podejścia do posiłków i…

Dowiedz się więcej »

Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP, Conflict Minerals (ID 3098)

24 maja 09:00 - 25 maja 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1200 PLN netto

Celem szkolenia jest omówienie obowiązków użytkowników substancji w postaci własnej i mieszaninie, jakie wynikają z rozporządzeń REACH i CLP oraz obowiązki i ograniczenia związane z rozporządzeniem Conflict Minerals. Uczestnik szkolenia dowie się, jaki jest katalog obowiązków użytkowników substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie substancji/mieszaniny/materiałów, jaka dokumentacja jest istotna dla użytkownika, jak skutecznie informować o…

Dowiedz się więcej »

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 (ID 9207) – szkolenie online

25 maja 08:00 - 26 maja 17:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1230 PLN netto

Audit wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego to narzędzie, które pozwala zarządzającemu na ocenę stanu bezpieczeństwa organizacji pod kątem spełniania wymagań zgodności dotyczących ochrony środowiska, jak również na wczesną identyfikację sytuacji i zachowań mogących skutkować awarią środowiskową lub niewłaściwym postępowaniem z aspektami środowiskowymi, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka związanego z negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz konsekwencjami niespełniania obowiązujących wymagań prawnych. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania ISO 14001:2015 i wytyczne ISO 19011. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001 (ID 3005) – szkolenie online

25 maja 09:00 - 26 maja 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1180 PLN netto

Norma ISO 45001, definiująca wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, to pierwsza międzynarodowa norma, zastępująca dotychczasowo obowiązujące normy krajowe (m.in. PN-N-18001 czy OHSAS 18001). Norma ta dedykowana jest organizacjom pragnącym minimalizować ryzyko zawodowe, jak również ryzyko biznesowe w kontekście spełniania wymagań dotyczących bhp. Podstawowym założeniem związanym z wdrożeniem i utrzymywaniem wymagań tej normy jest zapobieganie wypadkom śmiertelnym, czy też unikanie obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, prowadzących do pogorszenia się stanu zdrowia, ograniczenie ryzyk biznesowych, ale również poprawa warunków pracy. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest…

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2021

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg ISO 45001 (ID 9209) – szkolenie online

1 czerwca 09:00 - 2 czerwca 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1180 PLN netto

Auditowanie zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy pozwala na identyfikację sytuacji i zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracowników, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, co wspomaga ciągły proces minimalizowania ryzyka zawodowego oraz podnosi świadomość związaną z zachowaniem bezpieczeństwa w pracy. Szkolenie ukierunkowane jest na zdobycie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności auditowania w oparciu o wymagania nowej normy ISO 45001. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla auditorów wewnętrznych lub kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, chcących uzyskać i doskonalić wiedzę oraz nabyć umiejętności auditowania w oparciu o wymagania nowej…

Dowiedz się więcej »

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – stacjonarne + online (ID 3028)

14 czerwca 08:00 - 17 czerwca 15:30
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
950 PLN netto

Pełnienie obowiązków służby bhp wiąże się z okresowym szkoleniem nie rzadziej niż raz na 5 lat. Takiemu obowiązkowi szkolenia podlegają również nowo zatrudnione osoby na stanowiskach służb bhp, które powinny je odbyć do 12 miesięcy od czasu objęcia stanowiska. Szkolenie prowadzone jest na podstawie szczegółowego programu, którego tematyka odpowiada wymaganiom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenie stacjonarne odbywa się w formie kursu, prowadzonego metodą treningowo-warsztatową w oparciu o techniki pracy…

Dowiedz się więcej »

Bezpieczna praca i magazynowanie materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi (ID 3178) – Online

16 czerwca 10:00 - 15:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
600 PLN netto

Opis szkolenia Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców magazynujących/składujących/przechowywujących produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiona miedzy innymi klasyfikacja zagrożeń oraz ryzyka i sposoby zapobiegania pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów w świetle normy ISO 14001:2015. Grupa docelowa Do udziału w szkoleniu zapraszam osoby pracujące na co…

Dowiedz się więcej »

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001 (ID 3003) – online

21 czerwca 09:00 - 22 czerwca 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
1.280 PLN netto

Opis szkolenia Norma ISO 14001:2015 definiuje wymagania dotyczące ochrony środowiska jako elementu efektywnego systemu zarządzania w organizacjach. W oparciu o analizę ryzyk i szans organizacje mogą znacznie ograniczyć lub wyeliminować koszty środowiskowe związane z prowadzoną działalnością i realizowanymi procesami, aspektami środowiskowymi lub potencjalnymi awariami środowiskowymi. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami standardu ISO 14001:2015, jak również nabędą praktyczne umiejętności związane z identyfikacją kontekstu organizacji oraz analizą ryzyk i szans. Grupa docelowa Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy związanej z interpretacją wymagań normy ISO 14001, zarówno rozpoczynających prace nad wdrażaniem wymagań,…

Dowiedz się więcej »

Lipiec 2021

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny (ID 211) – szkolenie online

6 lipca 09:00 - 8 lipca 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
2.350 PLN netto

Opis szkolenia W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. Z jednej strony ich nabycie jest niezbędne w celu wprowadzenia ukierunkowanych działań związanych z ciągłym doskonaleniem, realizowanym poprzez ocenę systemu zarządzania jakością oraz poziomu wdrożenia wymagań IATF 16949. Z drugiej strony natomiast są istotne ze względu na wspieranie zewnętrznych dostawców poprzez rozwój ich systemów zarządzania jakością w kierunku dostosowania do wymagań IATF 16949, co jest korzystne dla obu stron. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu możliwe jest uzyskanie kwalifikacji dla auditora zarówno 1., jak i 2.…

Dowiedz się więcej »

Sierpień 2021

Automotive Core Tools for Process and System Auditors (ID 417) – training online

24 sierpnia 09:00 - 25 sierpnia 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
740Euro

In order to ensure a high quality of the audit activities in the companies and the entire supply chain, auditors need to have the appropriate competence in relation to the respective methods. The IATF 16949 clearly emphasises this requirement for the competence of the auditors. The efficient approach during the audits is an important success factor. This training deals with typical audit situations along the Automotive Core Tools. Target Audience This two-day training course is aimed at qualified VDA 6.3…

Dowiedz się więcej »

Październik 2021

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny (ID 211) – szkolenie online

26 października 09:00 - 28 października 16:00
SQD Alliance – Szkolenie online, Batorego 19
Pszczyna, 43-200
2.350 PLN netto

Opis szkolenia W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. Z jednej strony ich nabycie jest niezbędne w celu wprowadzenia ukierunkowanych działań związanych z ciągłym doskonaleniem, realizowanym poprzez ocenę systemu zarządzania jakością oraz poziomu wdrożenia wymagań IATF 16949. Z drugiej strony natomiast są istotne ze względu na wspieranie zewnętrznych dostawców poprzez rozwój ich systemów zarządzania jakością w kierunku dostosowania do wymagań IATF 16949, co jest korzystne dla obu stron. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu możliwe jest uzyskanie kwalifikacji dla auditora zarówno 1., jak i 2.…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia