Fundusze Unijne

Obowiązki pracodawcy względem zleceniobiorców

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Niemniej każdy pracodawca powinien pamiętać, że i w tych sytuacjach ciążą na nim obowiązki wynikające z przepisów BHP.

Zgodnie z art. 304 k.p. ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – prace na innej podstawie niż stosunek pracy np. umowa o dzieło i zlecenie lub umowa agencyjna.

Art. 207 § 2 k.p. wymienia obowiązki dotyczące głównie warunków technicznych i organizacyjnych, co wiąże się z zapewnieniem takich warunków pracy, w jakich jej wykonywanie nie będzie zagrażało życiu lub zdrowiu pracujących. Dlatego pracodawca, w roli zleceniodawcy, nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania osób, nie będących pracownikami, na badania lekarskie czy też szkolenia BHP.

Należy jednak zaznaczyć, że potwierdzona w ten sposób zdolność do pracy i kwalifikacje takich osób przekładają się na poziom bezpieczeństwa pozostałych pracowników zatrudnianych przez pracodawcę.

Oznacza to, że osoba zatrudniana na podstawie umowy cywilnoprawnej może być zobowiązana do przedstawienia orzeczenia lekarskiego zaświadczającego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia BHP. Po stronie pracodawcy leży decyzja, czy to on zapewni odpowiednie badania i szkolenie, czy też będzie musiał je wykonać przyjmujący zadanie.

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z naszego wsparcia bhp

    Chcesz o coś zapytać?