Fundusze Unijne

Harmonogram w zakresie sprawozdawczości środowiskowej

RODZAJ DOKUMENTUTERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTU DO URZĘDUSANKCJE KARNE ZA NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

Raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza wprowadzany do systemu KOBIZE

– art. 7 (Dz.U. 2013 poz. 1107)

do końca lutego
(wersja elektroniczna)
KARA ADMINISTRACYJNA
(art. 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 2014 poz. 1619)

Sporządzenie bilansu LZO (Dz.U. 2020 poz. 1860 + sprostowanie błędu

– Dz.U. 2014 poz. 1631), art. 145 (Dz.U. 2013 poz. 1247)

do końca lutegoKARA ADMINISTRACYJNA
(art. 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 2014 poz. 1619)

Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC)

– art. 39 ust. 1 i 3 (Dz.U. z 2020 poz. 2065)

do końca lutego
(wersja elektroniczna)

600 – 4 500 zł KARY za niezłożenie sprawozdania w terminie
(art. 47 ust. 11 Dz.U. z 2020 poz. 2065)

Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat

– art. 286. ust 1. POŚ (Dz.U. 2013 poz. 1247)

do 31 marcaKARA GRZYWNY
(art. 359 ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2013 poz. 1247)

Raport do PRTR zgodnie z rozporządzeniem UE E-PRTR nr 166/2006

– art. 236b (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

do 31 marca
(wersja elektroniczna)

25 000 zł KARY za niepoprawne wypełnienie sprawozdania 50 000 zł KARY za niezłożenie sprawozdania
(art. 236d ustawy Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2013 poz. 1247)

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

RODZAJ DOKUMENTUTERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTU DO URZĘDUSANKCJE KARNE ZA NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

– art. 73 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

do 15 marcaKARA GRZYWNY
(art. 180a ustawy o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21)
Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne – art. 73 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) zawarte jest w Sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
– realizacja obowiązku od 31 grudnia roku kalendarzowego
do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

15 000 – 1 000 000 zł KARY
(art. 92 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

Dz.U. 2015 poz. 1688)

Dodatkowa ewidencja obejmująca informacje o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu

– art. 22 (Dz.U. 2015 poz. 1688)

sprawozdanie nie obowiązuje

10 000 – 400 000 zł KARY
(art. 92 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

Dz.U. 2015 poz. 1688)

Wnoszenie opłaty produktowej

– art. 73 ust. 2 pkt 5 (Dz.U. 2013 poz. 21), art. 72 (Dz.U. 2015 poz. 1688)

do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczyOPŁATA PRODUKTOWA + 50%
(art. 77 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. 2015 poz. 1688)

Informacja dla prowadzących zakład przetwarzania dotycząca ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu

– art. 17 ust. 3 (Dz.U. 2015 poz. 1688)

w terminie do 12 miesięcy od dnia wprowadzenia nowego typu sprzętu15 000 – 500 000 zł KARY
(art. 92 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. 2015 poz. 1688)

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

RODZAJ DOKUMENTUTERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTU DO URZĘDUSANKCJE KARNE ZA NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

– art. 73 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

KARA GRZYWNY

(art. 180a ustawy o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21)

Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne – art. 73 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) zawarte jest w Sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymido 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

KARA GRZYWNY

art. 180a ustawy o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21)

Ewidencja obejmująca informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych – art. 59 ustawy o bateriach i akumulatorach

(Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

sprawozdanie nie obowiązuje

KARA GRZYWNY

(art. 92 ustawy o bateriach i akumulatorach, Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

Ewidencja obejmująca informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów

– art. 34 (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666)

sprawozdanie nie obowiązuje

KARA GRZYWNY

(art. 83 ustawy o bateriach i akumulatorach, Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

Wnoszenie opłaty produktowej

art. 73 ust. 2 pkt 6 (Dz.U. 2013 poz. 21, art. 38 Dz. U. 2009 nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

do 15 marca roku

OPŁATA PRODUKTOWA + 50%

(art. 42 ustawy o bateriach i akumulatorach, Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

Sprzedawca detaliczny: Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

– art. 56 (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy

od 500 do 20 000 zł KARA

(art. 100b ustawy o bateriach i kumulatorach, Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory sporządza zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych

– art. 59a (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

do 28 lutegoKARA GRZYWNY
(art. 92 a ustawy o bateriach i akumulatorach, Dz.U. 2009 nr 79, poz. 666 z późn. zm.)

WYTWARZAJĄCY ODPADY ORAZ ODPADY OPAKOWANIOWE

RODZAJ DOKUMENTUTERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTU DO URZĘDUSANKCJE KARNE ZA NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

– art. 73 ust. (Dz.U. 2013 poz. 21):

 • wprowadzający oraz eksportujący opakowania,
 • wprowadzający oraz eksportujący produkty w opakowaniach,
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzający produkty (np. opony, oleje),
 • sprzedawcy toreb na zakupy z tworzywa sztucznego.

do 15 marca

(wersja elektroniczna)

KARA GRZYWNY

(art. 180a ustawy o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21)

Wprowadzający opakowania poniżej 1 Mg/rok:

 • formularz do obliczania kwoty zwolnienia z opłaty produktowej,
 • oświadczenie o pomocy de minimis,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis art. 6 ust. 3 (Dz.U. 2013 poz. 888).
do 15 marca

KARA GRZYWNY

(art. 180a ustawy o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21)

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

– art. 75, ust. 1 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

do 15 marca

(wersja elektroniczna)

KARA GRZYWNY

(art. 180 a ustawy o odpadach,

Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów

– art. 66 (Dz.U. 2013 poz. 21)

sprawozdanie nie obowiązujeKARA GRZYWNY
(art. 180 ustawy o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21)
Dodatkowa ewidencja obejmująca informacje o masie opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty – art. 22 (Dz.U. 2013 poz. 888)sprawozdanie nie obowiązuje10 000 – 500 000 zł KARY
(art. 57 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888)
Wnoszenie opłaty produktowej – art. 12 (Dz.U. 2013 poz. 888)do 15 marca za opakowania


do 31 marca za produkty (oleje, smary opony)


do 15 po zakończeniu kwartału za torby foliowe
OPŁATA PRODUKTOWA + 50%
(art. 37 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Dz.U. 2013 poz. 888)
Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne – art. 73 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) zawarte jest w sprawozdaniu o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi
– realizacja obowiązku od 31 grudnia roku kalendarzowego
do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy10 000 – 500 000 zł KARY
(art. 57 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. 2013 poz. 888)

PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE RECYKLINGU ORAZ INNYCH NIŻ RECYKLING PROCESÓW ODZYSKU

RODZAJ DOKUMENTUTERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTU DO URZĘDUSANKCJE KARNE ZA NIEPRZEDŁOŻENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi – art. 73 (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)do 15 marcaKARA GRZYWNY
(art. 180a ustawy o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21)

Sprawozdania w zakresie:

 • wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych,
 • wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych,
 • wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów – art. 15 ust. 3 (Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666).
do 30 kwietniaod 500 do 2 000 zł KARY
(art. 99a ustawy o bateriach i akumulatorach, Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.)

Przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego:

 • art. 46 Dz.U. 2013 poz. 888,
 • art. 66 Dz.U. 2015 poz. 1688.
do 30 kwietnia40 000 – 750 000 zł KARY
(art. 57 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. 2013 poz. 888),
15 000 – 500 000 zł KARY
(art. 92 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. 2015 poz. 1688)
Inne
Wpis do BDO – art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 (Dz.U. 2013 poz. 21)przed rozpoczęciem działalności5 000 – 1 000 000 zł administracyjna kara pieniężna za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru
(art. 194 ust. 3 Dz.U. 2013 poz. 21)

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin

– art. 25 (Dz.U. 2013 poz. 455)

przed rozpoczęciem działalności

OPŁATA SKARBOWA

w wysokości 1 135 zł

Osoba fizyczna lub prawna wytwarzająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie oraz osoba fizyczna lub prawna, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazują informacje o takiej mieszaninie do Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych

– art. 9 (Dz.U. 2020 poz. 1337)

najpóźniej w dniu wytworzenia lub sprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

KARA GRZYWNY
(art. 10 ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

Dz.U. 2020 poz. 1337)

Stan prawny na dzień 31.12.2021

Chcesz o coś zapytać?