Fundusze Unijne

Ochrona zdrowia pracujących

Ochrona życia i zdrowia jest podstawowym prawem określającym obowiązki, zarówno pracodawcy i pracownika pozostających we wzajemnym stosunku pracy. Niestety, prawo nie zawsze jest jasne jeśli interesy bądź, co gorsza, interpretacje wspomnianych obowiązków obu stron są różne. Stąd w ostatnich latach wiele spraw dotyczących ochrony zdrowia jest przedmiotem interwencji Sądu Najwyższego.

Jak głosi prawo, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia każdemu pracownikowi. Pracownik powinien z kolei poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim oraz przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Regulacje prawne z tego zakresu zawiera Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich (Dz. U. 69 poz. 332 z 1996 roku ze zm.). Kwestie sporne pojawiają się w sytuacji wysłania podwładnego na dodatkowe badania, przed upłynięciem ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego.

Ustawodawca nie przewidział możliwości kierowania pracownika na badania profilaktyczne przez pracodawcę poza przypadkami o których mowa w/w przepisach. Prawo jednoznacznie wskazuje, że badanie takie może odbyć się tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. Wiele sporów w konsekwencji staje się udziałem interwencji wymiaru sprawiedliwości, którego orzeczenia coraz częściej bywają praktycznym narzędziem oraz źródłem wiedzy w podobnych sobie sprawach.

Zdaniem Wojewódzkiego Centrum Medycyny Pracy w Łodzi, powoływanie się w spornych sprawach na uzasadnienia wyroków SN, może być problematyczne i prowadzić do ich nadinterpretacji. Prezentowane nimi tezy mogą tylko pozornie usprawiedliwiać działania, które w rzeczywistości będą sprzeczne z prawem pracowniczym. Konieczne jest więc doprecyzowanie obowiązków pracodawców oraz możliwości ich egzekwowania względem pracowników, nie dając jednocześnie podstaw do ich nadużyć. Ustawodawca powinien przy tym uwzględnić liczne przypadki będące udziałem pracy Sądu.

    Chcesz o coś zapytać?