Fundusze Unijne

Oznakowanie urządzeń zawierających f-gazy

Według art. 13.1. Ustawy z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na terytorium kraju produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice, a także pojemniki zawierające:

– są zobowiązani do umieszczenia na nich etykiety oraz dołączenia instrukcji dotyczącej ich przeznaczenia i funkcjonowania sporządzonych w języku polskim.

Urządzenie musi zostać oznakowane w momencie wprowadzenia na rynek po raz pierwszy, tj. gdy producent unijny sprzedaje urządzenie po raz pierwszy dystrybutorowi lub innemu przedsiębiorstwu, lub gdy importer dopuszcza urządzenie do swobodnego obrotu.

Informacje zawarte na etykiecie muszą wyraźnie odróżniać się od tła oraz zapewniać wyraźną czytelność. Istotne jest, aby etykieta była łatwo dostępna, np. umiejscowiona w pobliżu wejść serwisowych. Jeżeli urządzenie jest hermetycznie zamknięte, informacja ta musi zostać podana na etykiecie.

Zawartość etykiety:

  • rodzaj gazu,
  • wielkość napełnienia.

Dodatkowo  od 1 stycznia 2017 r. [Rozporządzenie (UE) nr 517/2014]:

  • wielkość napełnienia wyrażona wagowo i jako ekwiwalent CO2  ilość f-gazów oraz współczynnik ocieplenia globalnego tych gazów,
  • sformułowanie „zawiera fluorowane gazy cieplarniane”.

Wprowadzenie na terytorium kraju urządzenia bez odpowiedniego oznakowania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 600 do 3.000 zł.

Skorzystaj z naszego wsparcia w zakresie ochrony środowiska

    Chcesz o coś zapytać?