Fundusze Unijne

Pakiet przewozowy

Ustawa z 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U.poz.708) określana jako „Pakiet przewozowy” ma na celu uszczelnienie przewozu drogowego „towarów wrażliwych”.

Zgodnie z ustawą, do towarów wrażliwych podlegających monitoringowi zakwalifikowano m.in.: alkohol etylowy, paliwa silnikowe, oleje i preparaty smarowe, oleje opałowe, niektóre rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, biodiesel, odpady niebezpieczne.

Ponadto monitorowaniu będą podlegały przesyłki ww. towarów o masie brutto przekraczającej 500 kg lub 500 litrów objętości.

Ustawa określa obowiązek podmiotu wysyłającego, odbierającego, przewoźnika i kierującego środkiem transportu do zgłoszenia przewozu takiej substancji oraz do uzupełniania i aktualizowania danych w zgłoszeniu.

Ministerstwo Finansów w celu obowiązku rejestracji i zgłoszenia, udostępniło usługę, która będzie świadczona za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Można ją znaleźć pod adresem www.puesc.gov.pl, gdzie zawarte są szczegółowe informacje, dotyczące sposobu postępowania wszystkich podmiotów podlegających przepisom Ustawy.

Po wypełnieniu właściwego formularza zgłoszenia przewozu towaru i wysłaniu jego danych do PUESC, podmiot wysyłający powinien otrzymać numer referencyjny wraz z elektronicznym kodem zabezpieczającym. W dalszym etapie, podmiot powinien uzupełnić lub zaktualizować zgłoszenie przewozu towaru. Na tej podstawie otrzyma komunikat potwierdzający realizację danej czynności.

Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów „Pakietu przewozowego” przewidziano surowe sankcje (karę pieniężną w wysokości 20 000 zł). Ponadto w przypadku m.in. braku zgłoszenia lub podania niewłaściwych danych, przepisy przewidują możliwość zatrzymania środka transportu wraz z towarem.

Ustawa obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2017 r. Sankcje z tytułu nie wypełnienia obowiązku monitorowania transportu weszły w życie w dniu 1 maja 2017 r.

Pobierz Ustawę

Sprawdź PUESC

    Chcesz o coś zapytać?