Fundusze Unijne

Praca z azbestem

Na pracodawcę zatrudniającego pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest nałożono szereg obowiązków, dotyczących zapewnienia należytej ochrony pracowników przed szkodliwym działaniem włókien azbestu i pyłu zawierającego azbest tzw. pyłu azbestu.

Do obowiązków tych należą:

 1. Podejmowanie działań zmniejszających narażenie pracowników na działanie pyłu azbestu i ograniczenie stężenia, poprzez kontrolę stopnia narażenia poprzez wykonywanie badań i pomiarów stężenia pyłu.
 2. W przypadku przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu, należy wstrzymać wykonywanie pracy oraz podjąć działania obniżające stężenia pyłu do wartości dopuszczalnej. Ponowne podjęcie pracy jest dopuszczalne po przeprowadzeniu pomiarów i stwierdzeniu dopuszczalnej wartości. Jeżeli nie osiągnięto wartości dopuszczalnej, podjęcie pracy jest możliwe pod warunkiem zastosowania środków ochrony układu oddechowego.
 3. Stosowanie środków ochrony układu oddechowego nie może być stałe i powinno być ograniczone do minimum oraz stosowane jako rozwiązanie uzupełniające i awaryjne.
 4. Środki ochrony układu oddechowego jednorazowego użytku należy wymieniać po każdej zmianie roboczej lub, gdy opory oddychania odczuwalnie wzrosną.
 5. Liczbę osób przydzielonych do prac oraz czas trwania narażenia należy ograniczyć do minimum.
 6. Maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac powinny eliminować lub ograniczać do minimum powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy lub środowiska naturalnego.
 7. Stosowanie odpowiedniej do rodzaju i poziomu narażenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej i środków ochrony układu oddechowego.
 8. Należy zapewnić pracownikom odpowiednie do istniejących warunków środowiska pracy przerwy na odpoczynek w miejscach, w których nie występuje narażenie na działanie pyłu azbestu.
 9. Stanowiska pracy, na których występuje narażenie na pył azbestu, powinny być w taki sposób zorganizowane, aby wysiłek fizyczny pracownika był ograniczony do minimum oraz, aby pracownik nie był narażony na działanie innych czynników rakotwórczych.
 10. Obowiązek szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu.

  Chcesz o coś zapytać?