Fundusze Unijne

Preparaty niebezpieczne

7 lipca 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
Rozporządzanie określa jakie są wymagane informacje, które powinny być załączone do zgłoszenia preparatu niebezpiecznego w tych przypadkach, w których karta charakterystyki nie musi być dostarczana. Powyższe przypadki określa rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, art.31 ust.4 jeżeli dalszy użytkownik lub dystrybutor nie żąda karty charakterystyki, nie musi ona być dostarczona, jeżeli substancjom niebezpiecznym lub mieszaninom niebezpiecznym oferowanym lub sprzedawanym ogółowi społeczeństwa towarzyszy dostateczna informacja, pozwalająca użytkownikom na podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska.

Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie preparatu niebezpiecznego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od tego, czy są one producentem, importerem czy dystrybutorem przekazują inspektorowi do spraw substancji i preparatów chemicznych wymagane informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona; m.in. dane dotyczące składu, oznakowania opakowania, właściwości fizycznych i chemicznych preparatu niebezpiecznego. Zawierają one także informację ekologiczną. tj. dane o mobilności, rozkładzie, trwałości, bioakumulacji oraz ekotoksyczności.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?