Fundusze Unijne

Prewencja wypadkowa – ZUS wspiera poprawę bezpieczeństwa

Do momentu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych kojarzony był jedynie z instytucją przyjmującą wpłaty składek wypadkowych i wypłacającą świadczenia poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Nowe przepisy dotyczące prewencji wypadkowej prowadzonej przez ZUS wprowadziły m.in. dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.  W związku z tym program ZUS przewiduje dofinansowanie projektów:

•    o charakterze doradczym, które zorientowane są
na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (w tym przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami), wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, analizę i dobór środków ochrony indywidualnej (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków), analizę i ocenę ergonomiczności miejsc pracy, przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych oraz opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy,

•    inwestycyjnych, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji
i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

•    doradczo – inwestycyjnych, łączących wyżej opisane działania.

Program zaadresowany jest do wszystkich płatników składek,
ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość dofinansowania zależy od wielkości firmy, a raczej od ilości zatrudnionych pracowników. Im mniejsza firma tym większy procent dofinansowania może uzyskać. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania składają do ZUS „Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Wniosek powinien być poparty analizą możliwości poprawy bezpieczeństwa, zdjęciami, oceną ryzyka i ergonomii.  Druki, wzory, przykładowe projekty poprawiające bezpieczeństwo oraz instrukcje wypełniania znaleźć można na stronie ZUS w zakładce „prewencja wypadkowa”. Złożony wniosek oceniany jest przez ZUS. W sytuacji zatwierdzenia wniosku zostaje podpisana umowa na realizację projektu. Po podpisaniu umowy środki są przekazane w dwóch transzach:

I transza – wypłacona w ciągu 14 dni od podpisania umowy,

II transza – wypłacona w ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru projektu przez skierowanego przez ZUS eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu.

Wnioski o dofinansowanie składa się w trybie ciągłym,
co oznacza, że nie wyznaczono terminu zakończenia akcji. Szczegółowe informacje na temat akcji oraz samych projektów dostępne są na stronie www.zus.pl,  zakładka „PREWENCJA WYPADKOWA”.

Firma Team Prevent oferuje swoim klientom wsparcie oraz pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych działań w zakresie prewencji wypadkowej. W przypadku pytań dotyczących przygotowywania wniosków prosimy o kontakt telefoniczny +48 32 32 63 008.

Więcej informacji tutaj

    Chcesz o coś zapytać?