Fundusze Unijne

Ryzyko zranienia ostrym narzędziem w służbie zdrowia

Od 27 czerwca 2013 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem
na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nakładające obowiązek raportowania bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach opieki zdrowotnej. Pierwsze raporty należy wykonać do końca lutego 2014 r. Rozporządzenie zobowiązuje pracodawców placówek opieki zdrowotnej do zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z przypadkowymi zranieniami. Podmiot leczniczy co sześć miesięcy musi stworzyć raport, który monitoruje następujące dane:

  • zestawienie liczby zranień ostrymi narzędziami,
  • zestawienie rodzajów narzędzi wykorzystywanych przy świadczeniu usług medycznych wraz z informacją o rodzaju narzędzi i rozwiązaniami chroniącymi przed zranieniem,
  • analiza i okoliczności zdarzenia wypadku,
  • działania mające na celu zminimalizowanie liczby zranień,
    w tym wprowadzenie nowoczesnych narzędzi posiadających zwiększoną ochronę przed skaleczeniami,
  • informację o aktualizacji procedur, jeśli były wprowadzone,
  • Dane dotyczące zmian w programach szkoleń, mających na celu zmniejszenie narażenia na zranienia.

Kolejnym obowiązek, który nakłada na pracodawcę placówki medycznej niniejsze rozporządzenie, jest opracowanie procedur postępowania poekspozycyjnego. Procedury te powinny określać zasady udzielania pomocy medycznej osobie poszkodowanej oraz zasady zapobiegania skutkom zranienia, a następnie objęcie tej osoby profilaktyczną opieką zdrowotną. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia procedur posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, odpowiednich dla danego rodzaju i stopnia narażeniaW/w procedury powinny być oceniane nie rzadziej niż raz na dwa lata i, w razie potrzeby, aktualizowane. Rozporządzenie w sprawie zranień przy wykonywaniu świadczeń medycznych wskazuje również na obowiązek prowadzenia przez pracodawcę wykazu zranień. Tak jak w przypadku raportu ma on mieć formę tabelarycznego zestawienia. Zawarte w nim informacje posiadają kolejne numery przypadków, jednostkę, w której doszło do zdarzenia, rodzaj oraz model narzędzia, przy którego użyciu doszło do skaleczenia, czynność, w trakcie której doszło do zdarzenia oraz inne informacje dotyczące wypadku.Wszystkie zestawienia i wykazy nie zawierają danych osobowych pracowników.

W oparciu o artykuł „Niebezpieczne ostre narzędzia w służbie zdrowia”, autor: Edward Kołodziejczyk, czasopismo "Przyjaciel przy pracy" 2/2014 oraz w oparciu o artykuł „Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych”, autor: Marcin Kosmalski, portal: www.nipip.pl

Więcej informacji na powyższy temat tutaj

    Chcesz o coś zapytać?