Fundusze Unijne

Sprawozdawczość w ochronie środowiska za 2013 rok

Sprawozdawczość w ochronie środowiska za 2013 rok

Pierwszy kwartał nowego roku jest okresem szczególnie wzmożonej pracy specjalistów ds. ochrony środowiska, gdyż jest to okres sprawozdawczy. Podmioty gospodarcze i organizacje zobowiązane są do dokonywania różnorodnych wykazów i raportów za rok poprzedni. Dlatego też dla przypomnienia poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium podstawowej sprawozdawczości w ochronie środowiska.

31 stycznia:

Wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji znajdujących się na terenie zakładu i aktualizacja tego wykazu – wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, przedkłada Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. (Ustawa Prawo ochrony środowiska tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)  – art.263 )

28 luty:
Wprowadzenie raportu o emisjach do KOBIZE (Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji)
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) przedkłada się w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu dostępnego na stronie internetowej Krajowej bazy.
Wzór formularza raportu jest określony w do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4)

15 marzec:

Zbiorcze zestawienie informacji o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
Wytwórcy odpadów, zbierający, prowadzący przetwarzanie odpadów zobowiązani są do przedłożenia sprawozdania na podstawie prowadzonej ewidencji za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów  (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Zgodnie z art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podmioty obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów- na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 j. t. ze zm.) – sporządzają i składają do roku 2014 włącznie stosując przepisy dotychczasowe.
Wzory formularzy dotyczących zbiorczych zestawień danych o odpadach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).
Posiadacz odpadów (w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt. 19) zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) obowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Katalog odpadów określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 , poz. 1206). Do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe (zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 
31 marca:

Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wykorzystane do ustalenia wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska. Złożenie wykazu oraz wniesienie wyliczonej opłaty na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.
W tym roku po raz pierwszy dokonujemy rozliczenia z opłat za korzystanie ze środowiska za cały rok kalendarzowy łącznie. Zmian w art. 295 ust.2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dokonała Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).
Przedkładając sprawozdanie do urzędu korzystamy z dotychczasowych formularzy, zachowują one swoją ważność do czasu wejścia w życie rozporządzenia wprowadzającego nowy wzór formularza opłatowego.
Otrzymany wykaz marszałek województwa niezwłocznie powinien przekazać wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

31 marca:

Rozliczenie wykonania obowiązku odzysku i recyklingu następuje na koniec roku kalendarzowego. Przedsiębiorca, który nie wykonał ww. obowiązku, jest zobowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.
Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach.
Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy czym art. 46-51 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. Do czasu wejścia w życie nowych rozporządzeń wykonawczych sprawozdawczość w zakresie opakowań i produktów wykonujemy na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy   z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 ze zm.)

31 marca:

Złożenie do urzędu marszałkowskiego sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. OPAK-1, OPAK-2 i OPAK-3 należy złożyć w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy:
1.      Producentów opakowań o masie wytworzonych opakowań – sprawozdanie OPAK-1.
2.      Importerów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań o masie opakowań przywiezionych z zagranicy – sprawozdanie OPAK-2.
3.      Eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań o masie wywiezionych za granicę opakowań – sprawozdanie OPAK-3.
4.      Eksporterów lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach o masie wywiezionych za granicę opakowań – sprawozdanie OPAK-3.

31 marca:

Raport PRTR
Sprawozdanie przedkłada się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817).
2. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3)), po wypełnieniu formularza sprawozdania przez aplikację udostępnioną na stronie internetowej Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
3. Dokument elektroniczny jest opatrzony przez prowadzącego instalację bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.4)).
4. Jeżeli składający sprawozdanie nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego, dodatkowo przesyła do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska podpisany wydruk sprawozdania.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?