Akademia specjalisty ds

Akademia specjalisty ds. ochrony środowiska

ID 3159

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami specjalisty ds. ochrony środowiska oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i ich wymaganiami w obszarach: emisji do powietrza, gospodarki wodnościekowej, odpadami i opakowaniami, awarii przemysłowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi i F-gazami cieplarnianymi.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla nowo zatrudnionych pracowników w działach ochrony środowiska oraz osób przejmujących te obowiązki.

Zawartość

 • Wprowadzenie:
  • pojęcia podstawowe i definicje,
  • najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane.
 • Pozwolenia na wprowadzanie emisji do środowiska:
  • zgłoszenia, pozwolenia sektorowe i pozwolenia zintegrowane,
  • zasady formalne wypełniania wniosku o wydanie pozwolenia, zawartość pozwolenia oraz organy właściwe do wydania decyzji,
  • ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – podstawy.
 • Emisja zanieczyszczeń do powietrza:
  • standardy jakości powietrza,
  • standardy emisyjne z instalacji,
  • pomiary wielkości emisji – wymagania prawne, jak przygotować się do
  • pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów,
  • przedstawianie wyników z pomiarów.
 • Gospodarka wodnościekowa w przedsiębiorstwie:
  • pojęcia podstawowe i definicje,
  • korzystanie z wód,
  • urządzenia wodne,
  • ścieki przemysłowe w zakładzie produkcyjnym,
  • wody opadowe i roztopowe (ścieki deszczowe) w zakładzie produkcyjnym,
  • pomiary wielkości emisji – wymagania prawne, jak przygotować się do pomiarów, nadzór nad pomiarami, weryfikacja sprawozdań z pomiarów, przedstawianie wyników z pomiarów.
 • Gospodarka odpadami:
  • podstawowe pojęcia i definicje,
  • źródła odpadów w zakładzie produkcyjnym,
  • zasady prawidłowej klasyfikacji odpadów,
  • magazynowanie odpadów i zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie produkcyjnym,
  • ewidencja odpadów, prowadzenie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów,
  • dalsze postępowanie z wytworzonymi odpadami – wymagania prawne,
  • postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, transport drogowy odpadów niebezpiecznych.
 • Gospodarka opakowaniami w zakładzie produkcyjnym:
  • rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
  • obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach,
  • obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • obowiązki organów administracji oraz administracyjne kary pieniężne w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy,
  • zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia w gospodarce opakowaniami,
  • zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu,
  • kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • sprawozdawczość związana z gospodarką opakowaniami.
 • Postępowanie z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi:
  • pojęcia podstawowe i definicje,
  • najważniejsze akty wykonawcze i przepisy powiązane,
  • obowiązki rejestracji i wprowadzania kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów.
 • Awarie przemysłowe:
  • podstawy prawne,
  • klasyfikacja ZZR i ZDR,
  • stosowane technologie, materiały i związane z tym zagrożenia,
  • konsekwencje wynikające z niestosowania się do zasad,
  • postępowanie w przypadku zaistnienia awarii.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.