unia_31
Szkolenia Ochrona Środowiska

Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP. Warsztaty

ID 3123

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów. Uczestnicy poprzez udział zdobędą praktyczne umiejętności i usystematyzują wiedzę z zakresu klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia CLP.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za spełnienie wymagań rozporządzenia CLP, pracowników działów ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki.

Zawartość

 • Przypomnienie kryteriów klasyfikacji oraz oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie dla zdrowia i środowiska.
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu stosowania wytycznych dotyczących klasyfikacji i oznakowania mieszanin ze względu na zagrożenia dla zdrowia i środowiska:
  • załącznik VI do rozporządzenia CLP,
  • wartości graniczne,
  • specyficzne stężenia graniczne,
  • ogólne stężenia graniczne,
  • współczynnik M,
  • badania,
  • obliczanie szacunkowej toksyczności ostrej dla mieszaniny,
  • piktogramy,
  • identyfikator produktu,
  • wymiary i wygląd etykiety,
  • informacje uzupełniające,
  • zwroty H,
  • zwroty P.
 • Wypełnianie sekcji 2.1 i 2.2 oraz 3 karty charakterystyki.
 • Sprawdzanie podanej przez dostawcę w karcie charakterystyki klasyfikacji substancji i oznakowania.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3098 – Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.