Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko SZKOLENIA

ID 3133

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Szkolenie składa się z dwóch części.
W części teoretycznej zostanie omówiona prawna terminologia oraz przebieg postępowania w sprawie OOŚ. Część praktyczna prowadzona w formie warsztatowej pozwoli nabyć umiejętności niezbędne do wykonania dokumentacji wymaganej w całej procedurze OOŚ.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

Zawartość szkolenia

 • Podstawa prawna systemu OOŚ w Polsce oraz UE.
 • Ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • decyzja o warunkach zabudowy,
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ).
 • Ocena oddziaływania na środowisko:
  • definicje,
  • rodzaje przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko,
  • elementy oceny oddziaływania na środowisko.
 • Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:
  • organy przeprowadzające OOŚ,
  • przebieg postępowania,
  • dokumentacja niezbędna w OOŚ.
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – zakres raportu, scoping.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko. Organizacje społeczne.
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000:
  • europejska sieć ekologiczna Natura 2000,
  • procedura oceny.
 • Naruszenie w zakresie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia – administracyjne kary pieniężne.
 • Ochrona środowiska podczas prac budowlanych:
  • działania kompensacyjne,
  • nadzór przyrodniczy,
  • działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko.
 • Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska niezbędna do oddania obiektu budowlanego do użytkowania:
  • pozwolenia emisyjne,
  • analiza porealizacyjna,
  • przeglądy ekologiczne.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3122 – Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.