Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne

Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

ID 3102

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz opakowaniami dla wprowadzających na rynek, eksporterów czy sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach.

W ramach szkolenia zostaną omówione problematyczne zagadnienia wynikające z obowiązującego prawa. Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności w zakresie wyliczenia wysokości należnej opłaty produktowej. Omówione zostaną również sankcje karne, jakie grożą podmiotom niewywiązującym się z przewidzianych prawem obowiązków.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową, importerów towarów oraz specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za działy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach.

Zawartość

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:
  • opłata recyklingowa za torebki foliowe,
  • rodzaje opakowań objętych obowiązkiem recyklingu i odzysku,
  • obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach,
  • obowiązki eksporterów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • obowiązki sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach,
  • obowiązki organów administracji oraz administracyjne kary pieniężne w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy,
  • zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach, porozumienia w gospodarce opakowaniami,
  • zwolnienia z ustawowych obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • rejestr przedsiębiorców podlegających ustawie,
  • obowiązki związane z bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),
  • zasady obliczania poziomów odzysku i recyklingu – nowy sposób obliczania opakowań wprowadzonych na rynek,
  • zasady dokumentowania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu oraz nowe wzory dokumentów,
  • kampanie edukacyjne dla wprowadzających produkty w opakowaniach,
  • nowy wzór sprawozdania o opakowaniach,
  • przykłady wyliczania wysokości należnej opłaty produktowej,
  • przepisy ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • projektowane zmiany do ustawy w zakresie opakowań oraz gospodarki odpadami opakowaniowymi wynikające ze zmiany prawa UE,
  • wprowadzenie przepisów dot. opłaty recyklingowej oraz obowiązek wpisu do rejestru prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego,
  • oferujących lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3055 – Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie – zmiany od 2019 r.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.