unia_31
Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

ID 3055

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Prawidłowa gospodarka odpadami to nie tylko wyraz dbałości o środowisko wynikający z wymogów, jakie stawia ustawa o odpadach, to również troska firmy o stan i jakość naszego środowiska, której celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na otaczające środowisko w zakresie emisji odpadów. Uczestnik szkolenia zdobędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w zakładzie, zapozna się z obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach oraz z sankcjami karnymi grożącymi za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie. Na szkoleniu zostanie przedstawiona również wiedza praktyczna z zakresu posługiwania się dokumentacją związaną z odpadami. Podczas szkolenia omówione zostaną zmiany w prawie i obowiązkach.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwie.

Zawartość

 • Podstawy prawne.
 • Podstawowe definicje i pojęcia kluczowe:
  • definicja odpadu, wytwórcy odpadów i posiadacza odpadów,
  • definicja odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i unieszkodliwiania,
  • definicja magazynowania, zbierania i selektywnego zbierania,
  • klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów, kiedy odpad jest niebezpieczny (nowe właściwości powodujące, że odpady są uznane za niebezpieczne – obowiązujące od 06.01.2018 r.).
 • Ewidencja odpadów, obieg dokumentów ewidencyjnych.
 • Poprawne wypełnienie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.
 • Baza danych o odpadach (BDO).
 • Obowiązki wytwórcy odpadów i dalszego gospodarującego odpadami, w zakresie gospodarowania odpadami.
 • Sankcje karne grożące za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów, w tym administracyjne kary pieniężne, kary grzywny lub kary aresztu.
 • Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w zakładzie
 • Zasady właściwej organizacji miejsc magazynowania odpadami.
 • Zasady wyboru właściwych odbiorców odpadu.
 • Najnowsze zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3122 – Specjalista ds. Ochrony Środowiska – aktualne przepisy prawne

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.