Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawo wodne – praktyczne podejście, interpretacje przepisów po nowelizacji ustawy (ID 3129)

26 listopada 2019 09:00 - 16:00

1090 PLN

Zapisz się

Zostało tylko 10 miejsc.

(Wypełnij tylko w przypadku szkolenia na licencji VDA QMC)

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób na ten sam termin szkolenia otwartego zostanie przyznany rabat:

 • dla drugiego uczestnika 5%,
 • dla trzeciego i kolejnych uczestników 10% rabatu.

Administratorem danych osobowych osób zgłaszających oraz uczestników szkoleń jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269551. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz rozliczenia szkolenia, w którym biorą Państwo udział. Dane mogą być także przetwarzane w celu ustalenia i obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych sprawi, że nie będą mogli Państwo brać udziału w szkoleniu.

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom biorącym udział w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia, w tym licencjodawcy VDA QMC, czyli Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V., Behrenstraße 35 10117 Berlin.

Informujemy, że mają Państwo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia, wyrażenia sprzeciwu oraz wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osób zgłaszających oraz uczestników znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej oraz w Polityce prywatności.

Zobacz ogólne warunki współpracy.
Tribe Loading Animation Image

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami znowelizowanego Prawa wodnego, które weszło w życie początkiem 2018 r. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak stosować Prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

ZAWARTOŚĆ

 • Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji.
 • Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami.
 • Słownik pojęć.
 • Korzystanie z wód:
  • powszechne, zwykłe i szczególne,
  • usługi wodne.
 • Pozwolenia wodnoprawne:
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
  • przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawego,
  • uproszczenie ustalania stron postępowania,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 k.p.a.,
  • przypadki, w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Zgody wodnoprawne:
  • organy właściwe do wydania zgody wodnoprawnej.
 • System informacyjny gospodarowania wodami.
 • Ochrona wód – zakres, kompetencje organów:
  • cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód.
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym.
 • Budownictwo wodne i melioracje wodne:
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.
 • Opłaty za usługi wodne:
  • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
  • terminy wejścia w życie opłat,
  • należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych.
 • Odszkodowania.
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące:
  • obowiązki jednostek i organów związane z przekazaniem lub przejęciem zadań.
 • Zasady przejścia do Wód Polskich pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących zadania określone w przepisach ustawy.
 • Praktyczne wykorzystanie – wnioski i operaty wodnoprawne.
 • Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/operaty wodnoprawne:
  • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • ustalenie zakresu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • ustalenie obowiązków zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne,
  • charakterystyka urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
  • zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych/cele środowiskowe,
  • wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
  • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • ustalenie monitoringu zamierzonego korzystania z wód,
  • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
  • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
  • część graficzna operatu wodnoprawnego (wymagane załączniki: mapy, przekroje, schematy).
 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:
  • pobór wód powierzchniowych czy wód podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu,
  • wprowadzanie różnych rodzajów ścieków (przemysłowych, komunalnych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) do wód lub do ziemi,
  • wykonywanie urządzeń wodnych, w tym wylotów kanalizacyjnych,
  • wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych planowanymi obiektami mostowymi linii energetycznych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
  • wykonywanie urządzeń wodnych oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

POWIĄZANE SZKOLENIA

 • ID 3122 – Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne

CENA ZAWIERA

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Data:
26 listopada 2019
Czas:
09:00 - 16:00
Koszt:
1090 PLN
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Biuro SQD Alliance w Bielanach Wrocławskich
Nektarowa 3
Bielany Wrocławskie, dolnośląskie 55-040

Organizator

SQD Alliance – Ochrona Środowiska
Telefon:
+48 883318201
Email:
ewelina.rogalska@sqda.pl