Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Prawo wodne – praktyczne podejście, interpretacje przepisów po nowelizacji ustawy (ID 3129)

8 października 2019 09:00 - 16:00

1090 PLN

Zapisz się

Zostało tylko 10 miejsc.


Zobacz ogólne warunki współpracy.
Tribe Loading Animation Image

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami znowelizowanego Prawa wodnego, które weszło w życie początkiem 2018 r. Uczestnicy zdobędą wiedzę, jak stosować Prawo wodne i inne powiązane z nim ustawy, regulujące zasady korzystania ze środowiska. W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone warsztaty w zakresie sporządzania wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, wykonywania operatów wodnoprawnych oraz niezbędnych załączników w postępowaniach wodnoprawnych.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. ochrony środowiska lub osób odpowiedzialnych za dział ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin z wydziałów ochrony środowiska oraz geodezji.

ZAWARTOŚĆ

 • Ustawa Prawo wodne – zakres i cel regulacji.
 • Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami.
 • Słownik pojęć.
 • Korzystanie z wód:
  • powszechne, zwykłe i szczególne,
  • usługi wodne.
 • Pozwolenia wodnoprawne:
  • dokumenty niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
  • przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawego,
  • uproszczenie ustalania stron postępowania,
  • ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego,
  • możliwość i warunki zmiany pozwolenia w trybie art. 163 k.p.a.,
  • przypadki, w których można cofnąć pozwolenie wodnoprawne,
  • stwierdzanie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Zgody wodnoprawne:
  • organy właściwe do wydania zgody wodnoprawnej.
 • System informacyjny gospodarowania wodami.
 • Ochrona wód – zakres, kompetencje organów:
  • cele środowiskowe,
  • zasady ochrony wód.
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym.
 • Budownictwo wodne i melioracje wodne:
  • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
  • urządzenia wodne wykonane bez pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego,
  • zmiany dotyczące urządzeń melioracji wodnych.
 • Opłaty za usługi wodne:
  • rodzaje opłat: opłata stała, opłata zmienna, opłata podwyższona,
  • terminy wejścia w życie opłat,
  • należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych.
 • Odszkodowania.
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące:
  • obowiązki jednostek i organów związane z przekazaniem lub przejęciem zadań.
 • Zasady przejścia do Wód Polskich pracowników Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, marszałków województw oraz starostw wykonujących zadania określone w przepisach ustawy.
 • Praktyczne wykorzystanie – wnioski i operaty wodnoprawne.
 • Wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych/operaty wodnoprawne:
  • określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • ustalenie zakresu stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
  • ustalenie obowiązków zakładu ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne,
  • charakterystyka urządzenia wodnego, w tym ustalanie jego lokalizacji,
  • zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych/cele środowiskowe,
  • wpływ zamierzonego korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne,
  • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  • ustalenie monitoringu zamierzonego korzystania z wód,
  • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód,
  • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych,
  • część graficzna operatu wodnoprawnego (wymagane załączniki: mapy, przekroje, schematy).
 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:
  • pobór wód powierzchniowych czy wód podziemnych,
  • wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu,
  • wprowadzanie różnych rodzajów ścieków (przemysłowych, komunalnych, bytowych oraz wód opadowych i roztopowych) do wód lub do ziemi,
  • wykonywanie urządzeń wodnych, w tym wylotów kanalizacyjnych,
  • wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych i wałów przeciwpowodziowych planowanymi obiektami mostowymi linii energetycznych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń,
  • wykonywanie urządzeń wodnych oraz robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
  • odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa TP PL.

POWIĄZANE SZKOLENIA

 • ID 3122 – Specjalista ds. ochrony środowiska – aktualne przepisy prawne

CENA ZAWIERA

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Szczegóły

Data:
8 października 2019
Czas:
09:00 - 16:00
Koszt:
1090 PLN
Wydarzenie kategoria:
Wydarzenie Tagi:

Miejsce

Pszczyna
Pszczyna, Polska
Telefon:
+48 32 326 30 08

Organizator

SQD Alliance – Ochrona Środowiska
Telefon:
+48 883318201
Email:
weronika.wiza@sqda.pl