unia_31
Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy w kontekście przepisów prawa i normy ISO 45003:2021 – warsztaty ONLINE (ID 3226)

14 marca 08:30 - 15 marca 15:30

890 PLN netto

Już nie można zapisywać się na to szkolenie.

Opis szkolenia

Norma ISO 45003:2021 – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy jest ściśle związana z normą ISO 45001, zawierającą wymagania i wytyczne dotyczące planowania, wdrażania, przeglądu, oceny i doskonalenia systemu zarządzania BHP. Jednocześnie każde, systemowe zarządzenie bezpieczeństwem pracy i zdrowiem pracowników musi być powiązane z przepisami prawa pracy, które dynamicznie się zmieniają. Nowe Dyrektywy UE coraz częściej podkreślają konieczność dbania o zrównoważony rozwój, wsparcie pracowników, w tym zapewnienie im możliwości zachowania równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym. Tzw. absencje i choroby związane ze stresem w pracy stanowią obecnie największe wyzwanie dla prawodawstwa UE oraz rozwiązań krajowych.

Celem systemu zarządzania BHP, a zatem również zarządzania ryzykiem psychospołecznym, jest zapobieganie urazom i chorobom związanym z pracą oraz zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy. Zagrożenia psychospołeczne wiążą się ze sposobem organizacji pracy, czynnikami społecznymi w miejscu pracy, aspektami środowiska pracy, wyposażenia oraz niebezpiecznych zadań i mogą występować we wszystkich organizacjach oraz niezależnie od formy zatrudnienia.

Zgodnie z założeniami normy, za bezpieczne i higieniczne warunki pracy odpowiada zarówno pracodawca jak i sami pracownicy.

Wdrożenie normy ISO 45003:2021 umożliwia organizacjom zapobiegać związanym z pracą urazom i chorobom pracowników, a także promować dobre samopoczucie w pracy (wellbeing).

Grupa docelowa

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do specjalistów HR, BHP, wellbeing i payroll.

Zawartość

Pierwszy dzień szkolenia:

Przegląd normy ISO 45003 oraz omówienie dokumentacji wraz z analizą przepisów, regulaminów, procedur oraz narzędzi potrzebnych do jej wdrożenia.

 • Omówienie normy ISO 45003:2021 – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy – odniesienia normatywne, zakres zastosowania i wytyczne.
 • Zdefiniowanie i identyfikowanie ryzyka psychospołecznego – omówienie narzędzi i list kontrolnych.
 • Zrozumienie kontekstu organizacyjnego, czyli czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpływają na zarządzanie ryzykiem psychospołecznym.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników z kontekście zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Omówienie polityki zarządzania, przywództwa i zaangażowania w aspekcie skutecznego zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Rola pracowników we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem – komunikowanie o zagrożeniach, informacje zwrotne, angażowanie i motywowanie do uczestnictwa w działaniach typu: komisje BHP, komisje ds. zdrowia i bezpieczeństwa, sieci wsparcia typu peer-to-peer.
 • Planowanie i wdrażanie działań związanych z ryzykiem i szansami (zapobieganie urazom i chorobom, strategie dla pracowników powracających do pracy, działania na rzecz poprawy samopoczucia w miejscu pracy i satysfakcji z pracy).
 • Omówienie przykładowych działań pomagających wdrożyć i utrzymać procesy identyfikacji zagrożeń psychospołecznych (analiza zadań i harmonogramów pracy, ankiety pracownicze, audyty, kwestionariusze, obserwacja w miejscu pracy, raporty o zagrożeniach i ryzykach, matryce szacowania ryzyka, analiza absencji i rotacji pracowników)
 • Przedstawienie kompetencji niezbędnych do identyfikacji zagrożeń psychospołecznych.
 • Określenie rodzajów interwencji, środki kontroli ryzyka psychospołecznego związanego z organizacją pracy, czynnikami społecznymi, środowiskiem pracy, niebezpiecznymi zadaniami i wyposażeniem
 • Omówienie przykładowych działań wdrażania programów powrotu do pracy po dłuższej nieobecności.
 • Praca nad dokumentacją do celów audytowych i certyfikacyjnych normy ISO 45003:2021.
 • Przedstawienie procesu audytowego – omówienie step by step – minimalna i fakultatywna dokumentacja – kontekst rozliczalności działań w świetle wytycznych normy ISO
 • Omówienie zastosowania metod PN, graf ryzyka, Risk Score oraz innych metod parametrycznych i procesowych do oceny zagrożeń psychospołecznych.
 • Implementacja założeń normy ISO w szkoleniach wstępnych i okresowych z zakresu BHP
 • Założenia normy ISO w kontekście uwzględnienia interesariuszy zewnętrznych (klienci, dostawcy) – wytyczne

 

Drugi dzień szkolenia:

Praktyczne zastosowanie normy ISO 45003 oraz przepisów prawnych poprzez pracę w starannie dobranych grupach warsztatowych.

Grupy zostaną utworzone na podstawie obligatoryjnie wypełnionej check listy przez uczestnika, po zapisaniu na szkolenie. Takie działanie pozwoli na stworzenie przestrzeni edukacyjnej, zgodnej wymaganiami jakie płyną z piastowanego stanowiska pracy. Warsztaty odbywać się będą na stosownych dokumentach tj. karty oceny, listy kontrolne, które pomogą zastosować odpowiednie środki profilaktyczne i analizę wskaźników do budowania odpowiednich programów, mających na celu zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Wytyczne normy ISO 45003:2021 – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy.
 • Zaznajomienie i korzyści wynikające ze skutecznego zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Umiejętność zaplanowania i wdrożenie zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Znajomość czynników zewnętrznych i wewnętrznych organizacji, wpływających na osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania bhp.
 • Wiedza na temat potrzeb i oczekiwań pracowników w zakresie bhp, uwzględnionych w wymogach prawnych, regulaminach wewnątrzzakładowych i umowach o pracę.
 • Umiejętność identyfikacji poszczególnych ryzyk psychospołecznych i ich komunikacja.
 • Praktyczne umiejętności eliminacji zagrożeń, mitygowania i zmniejszania ryzyka psychospołecznego.
 • Przygotowanie oraz umiejętność reagowania na sytuacje kryzysowe.
 • Wiedza na temat wsparcia pracowników oraz reakcja na ich potrzeb w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność projektowania i wdrażania programów związane z udzielaniem pomocy pracownikom w powrocie do pracy.
 • Znajomość metod stosowania czynników uciążliwych o charakterze stresogennym do oceny ryzyka.
 • Wiedza na temat tworzenia polityki ograniczania absencji, fluktuacji, rotacji oraz programów EAP – zespołów projektowych i zadaniowych.

Szkolenia powiązane:

Sylwetki trenerów

Agnieszka Warchał
– psycholog, psychoterapeuta, rzecznik zaufania, trener mentalny i coach.

Zawodowo zajmuje się relacjami międzyludzkimi w pracy, komunikacją i motywowaniem. Specjalizuje się  w tematyce przeciwdziałania mobbingowi, a swoje doświadczenie i wiedzę w tym zakresie zdobywa pełniąc od wielu lat funkcję Rzecznika Zaufania dla różnych organizacji i instytucji. Wyjaśnia i rozpatruje skargi mobbingowe, ale także znajduje sposoby na uzdrowienie relacji i wypracowanie nowych form współpracy między pracownikami. Od wielu lat pomaga pracownikom rozwiązywać konflikty, wyjaśniać trudne sprawy i wprowadzać rozwiązania, które wpływają korzystnie na proces pracy. Pomaga w budowaniu zespołów, tworzy i realizuje projekty w zakresie HR oraz wellbeing. Pomaga pracodawcom wdrażać systemy bezpieczeństwa behawioralnego w pracy oraz wsparcia zdrowia psychicznego, w tym programy radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Mateusz Warchał
– specjalista prawa pracy i psychologii pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki

Od wielu lat łączy praktykę psychologiczną, prawną i związaną z bezpieczeństwem pracy. Pomaga pracodawcom i pracownikom wdrażać nowe rozwiązania i wypracowywać dobre praktyki w środowisku pracy. Uważa, że tylko dzięki holistycznemu spojrzeniu na pracownika i warunki pracy można wypracować stabilne, bezpieczne środowisko pracy w ciągle i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i prawnym. Jest specjalistą Compliance i prowadzi aktywne działania wdrożeniowe w zakresie prewencji naruszeń prawa. Jest byłym pracownikiem Państwowej Inspekcji pracy, a od kilkunastu lat stałym trenerem Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we w Wrocławiu. Specjalizuje się również w prowadzeniu szkoleń antymobbingowych, wprowadzaniu regulaminów wewnątrzzakładowych oraz wdrażaniu programów wellbeing, EAP i behawioralnego bezpieczeństwa pracy.

Organizator

Szkolenia OHS
Telefon:
+48 32 326 30 08
Email:
szkolenia.ohs@sqda.pl