Fundusze Unijne

Team Prevent partnerem CIOPu

Z dniem 1. października 2011 r. nasza firma podpisała porozumienie o współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

CIOP-PIB jest podstawową placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.  Przedmiotem działania Instytutu jest między innymi prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.

Celem porozumienia zawartego pomiędzy Team Prevent PL a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy jest współpraca w zakresie prowadzenia działań na rzecz kształtowania warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach, zgodnie z wymaganiami prawa, przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w szczególności opracowanych przez Team Prevent PL oraz CIOP-PIB.

Współpraca ta zawierać się będzie przede wszystkim w  działaniach dotyczących przygotowywania i prowadzenia projektów celowych, badawczych i rozwojowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem pracowników, organizowania kampanii informacyjnych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz współpracy w ramach projektów międzynarodowych finansowanych ze środków UE, Banku Światowego czy też innych instytucji międzynarodowych. W ramach współpracy z CIOP-PIB nasza firma weźmie również udział w organizowaniu Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn