Fundusze Unijne

Uprawnienia na wózki widłowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 roku
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.), w § 4 ust. 1 określa iż do obsługi wózka może
być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał :

 • uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami,

  lub

 • imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Zastosowanie spójnika "lub" może być mylące i wskazywać,
że tylko jedna z powyższych opcjii znajduje zastosowanie, sugerując że:

 • operator powinien mieć uprawnienia nadane mu po ukończeniu
  z wynikiem pozytywnym kursu zorganizowanego przez UDT
  albo Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego lub
 • wystarczy, że otrzyma imienne zezwolenie swojego pracodawcy,
  które ważne jest na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Tak jednak nie jest. Zastrzeżenie zawarte w ust. 2 § 4 cytowanego rozporządzenia, częściowo wyjaśnia sprawę. Zgodnie z nim zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki ( UDT ).

Pracodawca, który posiada :

 • uprawnionego instruktora,
 • program szkolenia zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego,
 • odpowiednie zaplecze szkoleniowe (w tym plac manewrowy),

może zorganizować kurs dla operatorów wózków jezdniowych
we własnym zakresie, a po ukończeniu kursu, wydać biorącemu
w nim udział pracownikowi imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego, ważne na terenie zakładu pracy. Imienne zezwolenie nie może zastąpić kursu dla operatora wózków jezdniowych.

Więcej informacji na powyższy temat tutaj

  Chcesz o coś zapytać?