Fundusze Unijne

Wrześniowa kampania odpadowa

We wrześniu 2018 roku weszły w życie zmiany związane z gospodarką odpadami, które dotyczą każdego przedsiębiorcy wytwarzającego lub gospodarującego odpadami. Wprowadzone modyfikacje lub nowe obowiązki w ustawie odpadowej obejmują takie kwestie jak: magazynowanie odpadów, wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenie roszczeń, zmiany zezwoleń na przetwarzanie. Niespełnienie nowych obowiązków będzie wiązało się z nałożeniem sankcji karnych na przedsiębiorstwo.

Zmiany, które z dniem 05.09.2018 r. zostały wprowadzone do ustawy o odpadach (Dz. U. 2013.0.21) miały na celu niwelację powstawania niezorganizowanych składowisk odpadów, a także monitoring postępowania z odpadami po wygaśnięciu umowy z posiadaczem odpadów. W ramach wydanych przepisów podmioty gospodarujące odpadami zobowiązane są do dostosowania swojej działalności w tym zakresie do poniższych wymagań, zgodnie z terminarzem wejścia w życie poszczególnych zmian w obowiązkach.

Magazynowanie odpadów

W trakcie magazynowania odpadów należy uwzględnić ich właściwości fizyczne m.in. stan skupienia oraz ich podstawowy skład chemiczny. Należy przestrzegać wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.

Okres magazynowania odpadów, to okres liczony łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. Możliwy czas magazynowania wynosi 1 rok. W przypadku odpadu niezanieczyszczonej gleby lub ziemi wydobytej w trakcie robót budowlanych, przeznaczonego do ponownego wykorzystania do celów budowlanych, okres magazynowania wydłuża się do 3 lat. W tym samym czasie można magazynować połowę maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku.

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów

Obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów nałożony na podmioty zbierające i przetwarzające odpady, wszedł w życie 22.02.2019 r. (od tego momentu należy posiadać system). Zakłada, że:

  • urządzenia techniczne muszą zapewniać przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu,
  • zapis obrazu należy przechowywać przez miesiąc od daty dokonania zapisu i udostępniać go na każdorazowe żądanie organu uprawnionego do kontroli,
  • wytwórca odpadów który nie prowadzi zbierania lub przetwarzania odpadów, jest zwolniony z obowiązkowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów.

Zabezpieczenie roszczeń

Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń w gospodarce odpadami nałożone jest na posiadaczy odpadów zobowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (wymóg ten nie obejmie podmiotów zarządzających składowiskiem odpadów, które takie zabezpieczenie musiały już ustanowić) oraz pozwoleń emisyjnych uwzględniających gospodarowanie odpadami. W przypadku nieprawidłowego gospodarowania odpadami wykorzystuje się zabezpieczenie roszczeń do pokrycia kosztów. Podmiot gospodarujący odpadami zobligowany jest do ustanawiania zabezpieczenia roszczeń. Obowiązek ten nie dotyczy odpadów obojętnych, a jedynie tych frakcji zanieczyszczeń, którymi nieprawidłowe gospodarowanie mogłoby spowodować ryzyko dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

  • Odpady obojętne to „odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym”.
  • Aktem, który wskazuje, jakie odpady to odpady obojętne jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

W celu obliczenia wysokości zabezpieczeń należy uwzględnić stawkę jednostkową przypisaną do danej kategorii odpadu oraz największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane.

Zabezpieczenie może przyjąć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia, na odrębny rachunek bankowy, wskazany przez organ udzielający zezwolenia. W przypadku pozostałych form powinien przedłożyć organowi oryginały umów, w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia określającego formę i wysokość zabezpieczenia.

Jeżeli po zakończeniu działalności posiadacz odpadów nie złoży wniosku o zwrot zabezpieczenia roszczeń to organ zabezpieczenia nie zwróci. Do wniosku należy dołączyć:

  • decyzję o wygaszeniu zezwolenia na gospodarowanie odpadami,
  • decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na gospodarowanie odpadami,
  • dowody, dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji odpadów.

Sankcja wynikająca z niedopełnienia obowiązku utrzymania zabezpieczenia roszczeń wynosi od 1 tys. do 1 mln złotych. Środki z zabezpieczenia roszczeń zostaną wypłacone na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.

Zmiany zezwoleń na przetwarzanie

Podmioty, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na gospodarowanie odpadami, mają obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie omawianej ustawy, co oznacza że zmiany wejdą w życie 5 września 2019 r.

Nowelizacja wymaga, aby we wniosku zawrzeć informacje o maksymalnej masie poszczególnych rodzajów odpadów oraz maksymalnej, łącznej masie wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i tych, które mogą być magazynowane w okresie roku. Dodatkowo największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów oraz całkowitą pojemność (w Mg) instalacji obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w spełnieniu nowych obowiązków skontaktuj się z nami. Nasi specjaliście odpowiedzą na każde pytanie i przeprowadzą Twoją firmę przez nowe przepisy.

Ewa Czader
tel.: +48 883 318 222
ewa.czader@teamprevent.com

Marta Andrzejewska
tel.: +48 509 445 365
marta.andrzejewska@teamprevent.com

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn