Fundusze Unijne

Wstępne badania lekarskie – zmiany od 1 kwietnia 2015 r.

Z dniem 1 kwietnia br. wprowadzono znowelizowane przepisy dotyczące wstępnych badań lekarskich.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 229 §11 Kodeksu pracy „wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1.    przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy, na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2.    przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
§12 Przepis §11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.”

Każdy pracownik zatrudniający się w nowym miejscu pracy powinien przedstawić swojemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w określonych warunkach. Pracodawca stwierdza, czy warunki pracy pokrywają się z tymi, które zostały opisane na orzeczeniu lekarskim. Zmiany nie dotyczą jednak osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne oraz osób podejmujących zatrudnienie po upływie 30 dni od rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. Nowych przepisów nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed 01.04.2015 roku.
   
Kolejną zmianą jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, które wprowadziło nowy wzór skierowania na badania lekarskie. Rozbudowano opis warunków pracy poprzez  uwzględnienie informacji o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Nowy wzór skierowania wprowadza konieczność podania wielkości narażenia oraz udostępnienia aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy.

Nowe regulacje prawne dotyczące przeprowadzania wstępnych badań lekarskich ograniczą liczbę wydawanych przez pracodawcę skierowań lekarskich, a co za tym idzie obniżą związane z tym koszty. Pracownik również skorzysta na wprowadzonych zmianach – dzięki możliwości posłużenia się aktualnym orzeczeniem nie stwierdzającym przeciwwskazań do pracy.

    Chcesz o coś zapytać?