młody, dynamiczny zespół

Wytyczne do certyfikacji na zgodność z VDA 6.1, VDA 6.2 i VDA 6.4

ID 301

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Podręcznik VDA 6 jest podstawą wszystkich auditów systemu zgodnie ze standardami VDA 6.1, 6.2 i 6.4. Szczegółowo opisane są w nim zaawansowane wymagania dla zewnętrznych auditów 3. strony, na podstawie ISO 17021 i ISO 19011. Zgodność z tymi wymaganiami jest absolutnie konieczna dla jednostek certyfikujących. Udział w niniejszym szkoleniu jest wymaganiem wstępnym do wzięcia udziału w egzaminie na Auditora 3. strony VDA 6.1 (ID 351).

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla auditorów i personelu jednostek certyfikujących, zaangażowanych w proces certyfikacji, a także dla kierownictwa, przedstawicieli działów jakości i personelu, który pragnie dokonać przeglądu wymagań lub planuje dokonać certyfikacji na zgodność z VDA 6.1, 6.2 lub 6.4.

Zawartość

 • Informacje ogólne
 • Wymagania wobec jednostek certyfikujących
 • Wymagania dotyczące umowy pomiędzy jednostką certyfikującą a zleceniodawcą
 • Wymagania dotyczące zasobów
 • Ogólne wymagania dotyczące procesu auditu VDA 6.x
 • Audity
 • Inne rodzaje auditów
 • Proces cofnięcia certyfikatu
 • Wymagane zapisy jednostki certyfikującej
 • Terminy i definicje

Literatura

 • VDA 6

Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na temat odpowiednich standardów VDA 6.x.

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny certyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Wprowadzenie do zasad certyfikacji wg VDA 6.1, 6.2 i 6.4.
 • Zapoznanie się z wymaganiami dla jednostek certyfikujących.
 • Ugruntowanie wiedzy dotyczącej procesu certyfikacji wraz z informacją o obliczaniu liczby dni auditowych oraz cofnięciu certyfikatu.
 • Możliwość omówienia zagadnień związanych z zarządzaniem niezgodnościami oraz kwalifikacjami auditora.

Powiązane szkolenia

 • ID 311 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 351 – Auditor 1., 2. i 3. strony VDA 6.1 – egzamin

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.