Fundusze Unijne

Zatrudnianie młodocianych

Od 1 września 2018 r. w świetle ubiegłorocznych zmian Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Dolna granica wieku jest teraz taka sama jak w krajach UE oraz USA (dotychczas w Polsce było to 16 lat). Obniżenie wieku młodocianych spowodowane jest reformą edukacji, która umożliwiła dzieciom 6-cio letnim rozpoczęcie nauki w klasie 1. Młodzież urodzona w 2003r. może już od 1 września 2018 r. podjąć pracę.

Zatrudniając młodocianych należy mieć na uwadze, że nie mogą być delegowani do prac niebezpiecznych jak praca na wysokości, nawet pomimo ukończenia 18 lat (małoletniość pracownika przedłuża się do momentu ukończenia szkoły, jeśli np. małoletni skończy 18 lat w lutym, kończy szkołę w czerwcu na zasadach dla małoletnich). Małoletni pracownicy mogą wykonywać prace lekkie, których wykaz musi sporządzić pracodawca.

Zatrudniając młodocianego do przyuczenia zawodu (zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego), należy zatrudnić go na czas nieokreślony, lub kiedy pracodawca zatrudnia więcej małoletnich niż wynika to z jego potrzeb, na czas 36 miesięcy. Młodociany przyuczany do wykonywania określonej pracy może być zatrudniony od 3 do 6 miesięcy.

Warto pamiętać, ze młodociany pracownik po przepracowaniu 6 miesięcy ma prawo do 26 dni urlopowych (udzielanych podczas ferii), ale do czasu, kiedy w danym roku kalendarzowym młodociany kończy 18 lat, urlop wynosi 20 dni.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie pracy

    Chcesz o coś zapytać?