Fundusze Unijne

Zleceniobiorca, a wypadek w drodze do lub z pracy

„Uwaga wypadek” to cykl artykułów, w ramach którego w każdym numerze naszego newslettera poruszamy temat wypadków przy pracy. Tym razem postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy zleceniobiorcy, wykonującemu pracę na podstawie umowy zlecenia, który ulegnie wypadkowi w drodze do pracy, przysługuje wypłacenie 100% świadczenia chorobowego?

Jeśli poszkodowany (wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia) posiada ubezpieczenie chorobowe i rentowe, będzie przysługiwało mu 100% świadczenia chorobowego. Osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy i jest niezdolna do pracy, ma prawo do wynagrodzenia gwarantowanego i zasiłku chorobowego w najwyższej wysokości, a także, po spełnieniu określonych warunków, może nabyć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Za czas choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy pracownikowi przysługuje:

  1. wynagrodzenie chorobowe za okres pierwszych 33 dni (14 dni) tej niezdolności (jeżeli w danym roku kalendarzowym pracownik nie wykorzystał jeszcze tego okresu),
  2. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (wypłacany przez pracodawcę upoważnionego do wypłaty zasiłków lub przez ZUS).

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy wypłaca się w wysokości 100% kwoty stanowiącej podstawę ich wymiaru.

Świadczenia chorobowe przysługują przez okres nie dłuższy niż 182 dni. Po tym okresie może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne (maksymalnie na okres 12 miesięcy) w wysokości 90% podstawy wymiaru za okres pierwszych 3 miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres przyznanego świadczenia.

 

    Chcesz o coś zapytać?