Fundusze Unijne

Zmiany w obowiązkach pracodawcy w zakresie BHP

Od 1. stycznia br. opinie uprawnionych rzeczoznawców czy projekty budowy lub przebudowy obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy uwzględniają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy nie ją już wymagane. Zmianę w artykule 213 § 1 K. P. wprowadziła ustawa z dnia 16. września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 232, poz. 1378).

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ww. ustawy, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy nakłada na pracodawcę art. 207 § 1 K. P.

Brak obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców nie zwalnia pracodawcy z zapewnienia aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się miejsca pracy, była wykonana na podstawie projektów uwzględniających wymagania BHP, sprecyzowanych w:
•    ogólnych przepisach z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
•    przepisach techniczno-budowalnych – w szczególności Ustawa z dn. 7. lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W konsekwencji zniesienia obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców w kwestii budowy lub przebudowy pomieszczeń uległy również zmianie sankcje zawarte w art. 283 § 2 pkt 2 K. P.

Karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł podlega ten kto, będąc odpowiedzialnym za stan BHP albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi wbrew obowiązku nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn