Fundusze Unijne

Zmiany w prawie 1

Nowe regulacje w dziedzinie ADR

W dwóch nowych rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obowiązujących od 21 lutego 2012 r uregulowano kwestie firmy i trybu przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR, wydawania zaświadczenia ADR oraz świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne  do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR oraz został zgłoszony do egzaminu przez podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostkę wojskową  marszałkowi województwa lub Szefowi  Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.  Egzamin przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi  odpowiedziami.

W przypadku utraty świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje wtórnik tego świadectwa. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Nowy wzór świadectwa uprawniającego do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Wzór świadectwa uprawniającego do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej  budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową (Dz.U.2008 nr 17 poz. 104).

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Karta bezpieczeństwa  (MSDS) po nowemu

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS) (DZ.U. 2012 nr 0 poz. 111). Zgodnie z nim karta bezpieczeństwa powinna zawierać informacje określone w załączniku II do rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692 z późn. zm.) tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową  składki zachowały 22 grupy działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 14 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem  zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najniższa stopa procentowa składki wynosi jak dotychczas 0,67%, natomiast najwyższa  wynosi 3,86% (dotychczas 3,33%). Wzrost najwyższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynika ze zwiększenia najwyższej kategorii ryzyka i dotyczy wydobywania węgla kamiennego i brunatnego.

Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy  dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona wyższa i wyniesie 1,93% (obecnie 1,67%). Płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Znikną ograniczenia w dostępie do wykonywania określonych zawodów

Na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości, Jarosław Gowin przedstawił  projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Polska jest dziś bowiem rekordzistą Europy w ograniczeniu dostępu do pracy. W naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 profesji.

W pierwszej transzy  ułatwiony zostanie dostęp do 49 zawodów. Deregulacja dostępu do zawodów jest konieczna, gdyż jak podkreślono, obecne ograniczenia niosą za sobą szereg negatywnych skutków gospodarczo – społecznych, a są to: wzrost poziomu bezrobocia  głównie wśród grup szczególnie na nie narażonych, wzrost cen i spadek jakości usług w branżach, w których zawody te występują, rozrost biurokracji i zwiększenie kosztów funkcjonowania państwa.

Według szacunków ekspertów, deregulacja może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20 %. W pierwszej transzy  ułatwiony  zostanie dostęp do 49 zawodów. Docelowo otwartych ma zostać około 230 zawodów, co stanowi ponad 60 % wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

    Chcesz o coś zapytać?