Zmiany w prawie 1

Nowe regulacje w dziedzinie ADR

W dwóch nowych rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, obowiązujących od 21 lutego 2012 r uregulowano kwestie firmy i trybu przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR, wydawania zaświadczenia ADR oraz świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne  do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR oraz został zgłoszony do egzaminu przez podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostkę wojskową  marszałkowi województwa lub Szefowi  Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.  Egzamin przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi  odpowiedziami.

W przypadku utraty świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, na wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wydaje wtórnik tego świadectwa. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określa załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Nowy wzór świadectwa uprawniającego do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Wzór świadectwa uprawniającego do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej  budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową (Dz.U.2008 nr 17 poz. 104).

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Karta bezpieczeństwa  (MSDS) po nowemu

W życie weszło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS) (DZ.U. 2012 nr 0 poz. 111). Zgodnie z nim karta bezpieczeństwa powinna zawierać informacje określone w załączniku II do rozporządzenia  (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Projekt zmiany Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1692 z późn. zm.) tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową  składki zachowały 22 grupy działalności. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 14 grup, natomiast w przypadku 28 grup efektem  zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najniższa stopa procentowa składki wynosi jak dotychczas 0,67%, natomiast najwyższa  wynosi 3,86% (dotychczas 3,33%). Wzrost najwyższej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe wynika ze zwiększenia najwyższej kategorii ryzyka i dotyczy wydobywania węgla kamiennego i brunatnego.

Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy  dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona wyższa i wyniesie 1,93% (obecnie 1,67%). Płatnicy składek, którzy nie składali informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Znikną ograniczenia w dostępie do wykonywania określonych zawodów

Na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości, Jarosław Gowin przedstawił  projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Polska jest dziś bowiem rekordzistą Europy w ograniczeniu dostępu do pracy. W naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 profesji.

W pierwszej transzy  ułatwiony zostanie dostęp do 49 zawodów. Deregulacja dostępu do zawodów jest konieczna, gdyż jak podkreślono, obecne ograniczenia niosą za sobą szereg negatywnych skutków gospodarczo – społecznych, a są to: wzrost poziomu bezrobocia  głównie wśród grup szczególnie na nie narażonych, wzrost cen i spadek jakości usług w branżach, w których zawody te występują, rozrost biurokracji i zwiększenie kosztów funkcjonowania państwa.

Według szacunków ekspertów, deregulacja może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20 %. W pierwszej transzy  ułatwiony  zostanie dostęp do 49 zawodów. Docelowo otwartych ma zostać około 230 zawodów, co stanowi ponad 60 % wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.
Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Zanim zgubisz telefon

Zanim zgubisz telefon

Smartfon to bardzo przydatne urządzenie, dzięki któremu zawsze mamy przy sobie wszystkich naszych znajomych, sumę ludzkiej wiedzy czy sporą część naszej pracy służbowej. Używamy go praktycznie cały czas, więc jego

Czytaj więcej »

Otrzymaj BEZPŁATNY dostęp
do szkolenia online

“Szczepienia przeciwko COVID-19 w kontekście prawa pracy”

Wypełnij formularz i obejrzyj webinar dotyczący szczepień przeciwko COVID-19 w kontekście prawa pracy, podczas którego ekspert w zakresie prawa pracy zwraca uwagę na aspekty organizacji szczepień w firmach, a także porusza temat edukowania pracowników.