Fundusze Unijne

Zmiany w prawie

Nowe rozporządzenie dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu
Pierwszego października 2012 roku nastąpiły zmiany w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.
Jego głównym zadaniem jest ograniczenie stosowania ekranów akustycznych w miejscach, które nie potrzebują tego typu ochrony. Tak potrzebnego w obecnej sytuacji, gdzie Polska ma największą ilość postawionych ekranów akustycznych, często wybudowanych bezsensownie i bez większej potrzeby. Ekrany akustyczne stały się plagą polskich dróg: szpecą krajobraz, ograniczają widoczność, a przy tym nie zawsze skutecznie chronią przed hałasem.
Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawierało najostrzejsze normy w Unii Europejskiej. Dopuszczalne poziomy hałasu dla pory dziennej były określone w zakresie od 50 dB do 65 dB, a dla pory nocnej od 45 dB do 55 dB. W nowym rozporządzeniu limity te zostały odpowiednio podniesione do 68 dB w ciągu dnia oraz do 60 dB w porze nocnej.
Minister Środowiska  Marcin Korolec  komentuje: Takie rozwiązanie ma zapobiec nadmiernemu stosowaniu ekranów akustycznych przy zachowaniu podstawowego standardu ochrony zdrowia mieszkańców przed negatywnymi skutkami hałasu.

Zmiana rozporządzenia powinna ograniczyć zjawisko wybierania ekranów jako najczęstszego sposobu dla walki z hałasem.  Prowadzone są dalsze prace dotyczące rozwiązania problemu hałasu i ekranów akustycznych. Ministerstwo prowadzi rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Kompleksową propozycję różnych rozwiązań, dotyczących prawa ma przedstawić do końca roku 2012.
Obecnie normy dotyczące hałasu reguluje szereg przepisów. Rozporządzenie Ministra Środowiska to zaledwie jedno spośród wielu, które dotykają tego tematu. Należałoby się spodziewać zmiany także innych rozporządzeń.
Ciekawe co nam przyniesie rok 2013 w tym obszarze?

Skontaktuj się z nami

Posłowie uchwalili ustawę o odpadach
Ostatniego dnia 27. posiedzenia Sejmu (23 listopada) w bloku głosowań posłowie przyjęli m.in. ustawę o odpadach. Ustawa implementuje dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE.

Nowa ustawa zastąpi regulację z 2001 r., uwzględniając zawarte w niej przepisy. Przyjęte w ustawie zasady postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Chodzi m.in. o zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wytwarzania, zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przygotowanie do ponownego użycia i wykorzystania. Ustawa reguluje obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Do ustawy wprowadzono nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.

Projekt wpłynął do Sejmu 29 maja 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 26 czerwca 2012 r. w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Drugie czytanie miało miejsce 15 listopada br. na posiedzeniu Sejmu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Skontaktuj się z nami

W 2013 roku będzie mniej sprawozdań w zakresie ochrony środowiska
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.2012 nr 0 poz.1342) wprowadza kilka ważnych zmian w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska.

Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły opłatę za korzystanie ze środowiska oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do 31 marca następnego roku. Zakres przekazywanych informacji pozostanie bez zmian. W dalszym ciągu korzystający ze środowiska będą składali wykazy zawierające informacje i dane o:

  • ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz danych, na podstawie których określono te wielkości oraz o wysokości należnych opłat,
  • ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz o wysokości należnych opłat,
  • ilości i stanie oraz składzie ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi oraz o wysokości należnych opłat,
  •  o składowanych odpadach oraz o wysokości należnych opłat.

Zniesiony został również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.
Od przyszłego roku nie będzie się wnosiło opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekroczy 800 zł.
Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłaty za II półrocze 2012 r. należy wnieść zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, czyli do 31 stycznia 2013 r.

Skontaktuj się z nami

    Chcesz o coś zapytać?