Fundusze Unijne

Zmiany w prawie

Już obowiązuje nowy wzór karty wypadku.
Dnia 24 sierpnia bieżącego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Zgodnie z brzemieniem §2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. 2002 nr 236, poz. 1992), poszkodowani, w stosunku do których, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zawiadamiają o wypadku terenowa jednostkę organizacyjną Zakładu, właściwą ze względu na siedzibę prowadzenia albo miejsce sprawowania opieki określone w umowie uaktywniającej.

Ponadto, w §4 w/w rozporządzenia dodano dwa nowe ustępy, w myśli których do karty wypadku dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku. Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach:

  1. Dla poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny,
  2. Dla podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku,
  3. Dla Zakładu, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

Zmianie uległ również sam wzór karty wypadku, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Rozszerzeniu uległ pkt. III karty, poświęcony informacjom o wypadku oraz dodano pkt IV, który dotyczy np. zapoznania się przez poszkodowanego (członka rodziny)  z treścią karty wypadku i pouczenia o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w karcie wypadku.

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w wypełnieniu karty wypadku

Nowe rozporządzenie w sprawie substancji rakotwórczych i mutagennych
Od 3 sierpnia bieżącego roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U.2012 nr 0 poz.890). rozporządzenie to określa wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i sposób ich rejestrowania, jak również szczegółowe warunki ochrony pracowników przez zagrożeniami spowodowanymi przez te substancje. Zgodnie z §2 rozporządzenie pracodawca zobowiązany jest prowadzić rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Dane te pracodawca przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia na odpowiednim druku, który określony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Dodatkowo pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Zgodnie z §10 rozporządzenia pracodawca jest zobowiązany ponadto zapewnić udział pracowników lub ich przedstawicieli w projektowaniu i realizacji działań zapobiegających narażeniu na działanie omawianych substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych oraz umożliwić pracownikom i ich przedstawicielom kontrolę stosowania wymagań określonych w rozporządzeniu oraz innych przepisach regulujących zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział pracowników w tych działaniach nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za realizację obowiązków określonych prawem.

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w wypełnieniu karty wypadku

    Chcesz o coś zapytać?