Fundusze Unijne

Zmiany w regulacjach zatrudniania cudzoziemców

1 maja br. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 ). Zasadniczą zmianę jest wprowadzenie jednego zezwolenia na pobyt i pracę cudzoziemca w ramach tej samej procedury. Do tej pory pracodawca zobowiązany był ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, gdy ten ostatni występował o zezwolenie na pobyt w Polsce. Dzisiaj cudzoziemcy również mogą ubiegać się
o wizę i zezwolenie na pobyt czasowy nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Przesłanki udzielenia zgody na pobyt czasowy i pracę

Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy oraz zatrudnienie musi spełniać okreslone warunki. Przede wszystkim powinien dysponować ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych lub potwierdzeniem pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski. Ponadto cudzoziemiec powinien posiadać stałe dochody, w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dodatkowo wysokość wynagrodzenia cudzoziemca na podstawie pisemnej umowy nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia osób pracujących w tym samym wymiarze czasu, wykonujących porównywalne zadania lub pracujących na porównywalnym stanowisku. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać na terenie Polski miejsce zamieszkania, natomiast pracodawca nie ma możliwości znalezienia pracownika na lokalnym rynku pracy.

Uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy oraz pracę nie zwalnia go z obowiązku spełnienia wymogów przy wykonywaniu zawodów regulowanych, które wynikają z odrębnych przepisów.

Pozostałe zmiany

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 roku znajdziemy również nowe przepisy dotyczące wykonywania pracy w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. W tym przypadku zezwolenia są wydawane na okres o 3 miesiące dłuższy od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Nowa ustawa upraszcza także procedurę udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto dotychczasowe zezwolenie na osiedlenie cudzoziemca zastąpiono zezwoleniem na pobyt stały.

Więcej informacji tutaj

    Chcesz o coś zapytać?