Fundusze Unijne

Zmiany w ustawie o odpadach

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach 24 stycznia 2018 r., została uruchomiona Baza Danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Rejestr BDO dostępny jest pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. BDO jest prowadzone w systemie teleinformatycznym i aktualizowane przez Marszałka Województwa. Głównym celem funkcjonowania bazy jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami w Polsce.

Rejestr jest narzędziem, gdzie gromadzone są informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, a także gospodarujących odpadami. Rejestr BDO będzie służył nie tylko organom administracji państwowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ale również przedsiębiorcom.

Posiadacze odpadów, o których mowa w art. 51 Ustawy o odpadach zostaną wpisani do rejestru z urzędu przez Marszałka Województwa. Podmioty, o których mowa w art. 50 Ustawy o odpadach zostaną wpisani na wniosek. Wniosek o wpis do BDO należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Przedsiębiorcy w chwili wpisu do Rejestru otrzymają indywidualny numer rejestrowy, jak również zostanie im utworzone indywidualne konto w BDO.

Docelowo w BDO, oprócz rejestru podmiotów, tworzone będą kolejne moduły umożliwiające m.in. rejestrację Kart Przekazania Odpadów (KEO), prowadzenie ewidencji, czy składanie sprawozdań. Zmiany te obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r.

Prowadzenie działalności bez posiadania wymaganego wpisu do BDO skutkować będzie administracyjnymi karami pieniężnymi w wysokości od 1000 do 1000 000 zł.

Skorzystaj z naszego wsparcia

Zapoznaj się ze zmianami 

    Chcesz o coś zapytać?