Fundusze Unijne

Zwolnienie z opłaty produktowej – obowiązkowa pomoc de minimis

Zgodnie z  Ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia  13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 888) producenci wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach są zobowiązani do uiszczenia opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia określonych poziomów odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych.

Zwolnienie z wyżej wymienionego obowiązku przedsiębiorców, którzy
w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty
w opakowaniach o łącznej masie nieprzekraczającej 1Mg (tony), stanowi obligatoryjną pomoc de minimis. Przedsiębiorcy w tym przypadku są zobowiązany do samodzielnego wyliczenia kwoty, którą ustala się jako opłatę produktową wyliczoną przy zastosowaniu maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań,
tj. 4,50 zł za 1 kg.

Przedsiębiorcy podlegający omawianej pomocy już od roku 2015 będą składać Marszałkowi Województwa, w terminie do dnia 15 marca zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis. Dodatkowo przedsiębiorcy, do których nie stosuje się przepisów o rachunkowości  będą zobowiązani złożyć inne dokumenty pozwalające ocenić ich sytuację finansową  w okresie 3 ostatnich lat obrotowych.

Należy pamiętać, że również na zwolnionych przedsiębiorcach ciąży obowiązek m.in. finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, czy też składania sprawozdań o masie opakowań wprowadzonych do obrotu za dany rok rozliczeniowy.

Przedsiębiorcy wykonujący powyższy obowiązek samodzielnie przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazują na rachunek NFOŚiGW – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu. Natomiast, gdy zlecą wykonanie tego obowiązku organizacji odzysku wysokość opłaty, zakres oraz termin realizacji publicznej kampanii edukacyjnej określa umowa pomiędzy przedsiębiorcą, a organizacją odzysku. W tym przypadku nie odprowadza się już opłaty w wysokości 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu, ponosi się jedynie koszty związane
z wykonaniem usługi na podstawie podpisanej z nią umowy.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego, co oznacza, że pierwsze takie rozliczenie powinno obejmować 2014 rok. Ten kto nie wykona tego obowiązku podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5.000 zł do 500.000 zł.

Więcej informacji tutaj

    Chcesz o coś zapytać?