Fundusze Unijne

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy

Zaktualizowano: 19 stycznia 2024 r.

1. Dane osobowe i ich ochrona w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych zbieranych przez SQD Alliance (dalej Spółka), gdzie występuje ona w charakterze administratora danych osobowych, sposobów na jakie są te dane wykorzystywane, a także praw osób związanych z wykorzystywaniem i zbieraniem tych danych.
W celu ułatwienia kontaktu w zakresie ODO prosimy o kontakt na adres e – mail: iod@sqda.pl
W ramach obowiązku ustawowego, ale także aby budować zaufanie Państwa, jako dla naszych potencjalnych pracowników chcemy poinformować o:

 • powodach gromadzenia i przetwarzania danych;
 • podstawie prawnej przetwarzania;
 •  jakie są Państwa prawa w związku z tymi operacjami.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do osób fizycznych, które są:

 • Osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę, zwanymi łącznie Kandydatami lub Państwo.

3. W związku z przeprowadzanym procesem rekrutacyjnym możemy przetwarzać następujące kategorie danych Kandydatów:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • adres zamieszkania,
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;

a razie konieczności także:

 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • pozostałe informacje zawarte w przekazywanych CV i listach motywacyjnych

Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów związanych z prawidłowym przebiegiem procesu rekrutacyjnego. Każdorazowy szczegółowy zakres podawanych danych wynika z charakteru stanowiska, o które ubiega się Kandydat, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Możemy także zbierać Państwa dane z innych, ogólnie dostępnych źródeł (np. oświadczenia Kandydatów zamieszczone na portalach dla osób poszukujących pracy) w celu weryfikacji prawdziwości informacji podawanych przez Kandydatów.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane są przetwarzane wyłącznie gdy:

 • osoba uprawniona wyraziła na to zgodę;
 • jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przetwarzanie jest konieczne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas, jako administratorze danych;

 Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu, do realizacji którego zostały zebrane.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Poniżej przedstawiono zestawienie celów przetwarzania oraz przypisane im okresy przechowywania danych:

Tabela 1

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Przeprowadzenie rekrutacji

do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że Kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Wypełnienie obowiązków wynikających z zakresu ochrony danych osobowych, np. w zakresie realizacji uprawnień podmiotów danych, tworzenia niezbędnych rejestrów i ewidencji

Do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia odpowiedzialności Spółki

Uzasadniony interes Administratora danych osobowych – w tym obrona przed ewentualnymi roszczeniami

Do czasu przedawnienia roszczeń, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

Na potrzeby przyszłych rekrutacji

Do czasu wycofania zgody

5. Środki zabezpieczające

Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie rekrutacji, a uzyskujący dostęp do danych osobowych Kandydatów muszą przestrzegać wewnętrznych procedur i zasad związanych z przetwarzaniem DO w celu ich odpowiedniej ochrony i zapewnienia zasad poufności, a także do zapewnienia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ich ochrony.
Środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez Spółkę mające na celu ochronę informacji (nie tylko danych osobowych) uwzględniają najnowsze zdobycze techniki stosowane w tego rodzaju zabezpieczeniach i są adekwatne do celu, zakresu i charakteru przetwarzania danych.

6. Przekazywanie danych:

Przekazywanie danych odbywa się poprzez ich udostępnienie podmiotom będącym samodzielnymi Administratorami Danych lub poprzez powierzenie do przetwarzania podwykonawcom Spółki, na podstawie zawartych umów powierzenia podmiotom, z których usług Spółka korzysta przy rekrutacji, tj.

 • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające narzędzia teleinformatyczne
 • podmioty świadczące usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne;
 • podmioty funkcjonujące w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Spółka, dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji,

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, a także – dostawcom usług kurierskich lub pocztowych,  innym osobom, jeśli jest ku temu podstawa prawna lub umowna. 
Spółka nie przetwarza danych poza obszarem EOG, z wyłączeniem podmiotów będących dostawcami wybranych systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W tym przypadku Państwa dane są chronione przy pomocy zabezpieczeń stosowanych przez tego dostawcę, jednak zawsze adekwatnych do celu, zakresu i sposobu przetwarzania. Mogą Państwo poprosić ponadto o dodatkowe informacje w tym zakresie.

7. Prawa i obowiązki Kandydatów i zasady korzystania z tych praw:

Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a jeśli uważają Państwo, ze jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o kontakt w tym zakresie, żebyśmy mogli niezwłocznie skorygować te informacje.
Ponadto mają Państwo prawo do:

 • wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy zastrzeżeniu, ze wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 • żądania usunięcia danych albo ograniczenia przetwarzania ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania, jeśli takowe zachodzi);
 • przeniesienia danych do usystematyzowanego, zewnętrznego zbioru danych (prowadzonego przez innego administratora);

Z praw tych mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, listownie, telefonicznie składając wniosek pod numerem +48 797 703 449, lub mailowo pod adresem iod@sqda.pl.
Jeśli nie są Państwo ukontentowani sposobem, w jaki Spółka przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.
Jeśli dalej nie będą Państwo zadowoleni z realizacji przez Spółkę Państwa praw, istnieje również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do okresowego ich sprawdzania i potwierdzania. Prosimy również o informowanie nas o zmianach udzielonych nam informacji będących danymi osobowymi, jak np. zmiana danych kontaktowych, abyśmy mogli lepiej realizować nasze usługi względem Państwa.

8. Aktualność

Niniejsza klauzula została zaktualizowana 19 stycznia 2024 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeśli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień materii związanych z danymi osobowymi będziemy przekazywali w sposób zwyczajowo przyjęty w kontaktach z Kandydatami.

Chcesz o coś zapytać?