Fundusze Unijne

REGULAMIN NEWSLETTERA I LEAD MAGNET

obowiązujący od dnia 24 lutego 2023 r.
zaktualizowano: 19 stycznia 2024 r.

§1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter i Lead Magnet SQD Alliance Sp. z o.o.  zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tych usług przez SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551, tel. +48 32 326 30 08, e-mail: office.poland@sqda.pl, dalej  „SQD Alliance”.

§2

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu w sposób cykliczny przez SQD Alliance  treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub treści handlowych, promocyjnych, edukacyjnych, na podany przez Użytkownika adres e-mail w szczególności w postaci:  informacji o produktach i usługach SQD Alliance, w tym o aktualnej ofercie, informacji o zmianach w prawie, artykułów merytorycznych przygotowanych przez specjalistów SQD Alliance, zaproszeń na konferencje branżowe, materiałów merytorycznych, informacji o promocjach i rabatach. 
 2. Usługa Lead Magnet polega na przesłaniu przez SQD Alliance określonej, wskazanej na stronie internetowej SQD Alliance sp. z o.o. treści cyfrowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Lead Magnet), dostarczanej w zamian za podanie danych osobowych, zgodę na wysyłkę Newslettera, a następnie na dostarczaniu Newslettera przez czas nieokreślony, do momentu wypowiedzenia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

§3

 1. Usługa Newsletter jest dobrowolna i bezpłatna, jednak warunkiem skorzystania z niej jest podanie danych osobowych w postaci imienia, adresu e-mail.
 2. W przypadku chęci uzyskania dostępu do treści cyfrowych wysyłanych w ramach Newslettera lub Lead Magnet bez zapisywania się na Newsletter, należy skontaktować się z SQD Alliance w celu przedstawienia oferty na zakup wskazanych materiałów.
 3. Usługa Lead Magnet jest dobrowolna i bezpłatna, jednak warunkiem skorzystania z niej jest podanie danych niezbędnych do dostarczenia określonego Lead Magnet (wskazanych każdorazowo w formularzu zapisu na Lead Magnet) oraz wyrażenie zgody na dostarczanie Newslettera i potwierdzenie zapisu na usługę Newsletter.

§4

 1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która zawrze umowę z SQD Alliance w następujący sposób: na stronie https://sqda.pl/newsletter-3/ oraz innych stronach znajdujących się na subdomenach https://www.sqda.pl/ w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail oraz imię, a następnie wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz zaakceptuje regulamin Newslettera, a także kliknie przycisk „Zapisz się”. Na podany przez użytkownika adres e-mail SQD Alliance wyśle mail aktywacyjny.
 2. Kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanym mailu oznacza zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newsletter.
 3. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody SQD Alliance może stanowić naruszenie prawa.
 4. Korzystać z usługi Lead Magnet może każda osoba, która zawrze umowę z SQD Alliance w następujący sposób: na stronie internetowej dotyczącej zapisu na Lead Magnet poda niezbędne dane, wskazane w formularzu zapisu, a następnie wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin. Na podany przez użytkownika adres e-mail SQD Alliance wyśle potwierdzenie korzystania z usługi Lead Magnet.
 5. SQD Alliance dostarcza Lead Magnet po zawarciu umowy Lead Magnet, w terminie określonym w formularzu zapisu.
 6. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Lead Magnet, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody SQD Alliance może stanowić naruszenie prawa.
 7. Treści cyfrowe udostępniane w ramach usługi Lead Magnet dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości zawierającej określone treści cyfrowe lub link do pobrania Lead Magnet.
 8. SQD Alliance nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnet i treści dostarczanych w ramach usługi Newsletter, z uwagi na to że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności z zawartymi umowami.

§5

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony od momentu aktywowania Newslettera (kliknięcia w link aktywacyjny), do momentu wycofania zgody przez Użytkownika (wypowiedzenia umowy).
 2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co Użytkownik wyraża niniejszym zgodę.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię, adres e-mail) przez SQD Alliance w celu otrzymywania informacji dotyczących informacji o produktach i usługach SQD Alliance.
 4. SQD Alliance ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
 5. O terminie wysyłki Newslettera decyduje SQD Alliance sp. z o.o.
 6. Jeżeli SQD Alliance nie dostarczy Lead Magnet w terminie określonym w formularzu zapisu na dostarczenie Lead Magnet, Użytkownik może wezwać SQD Alliance do jego dostarczenia. Jeżeli SQD Alliance nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy o dostarczenie Lead Magnet. Użytkownik może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od umowy o dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie SQD Alliance stosownego oświadczenia.

§6

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania usługi Newsletter lub usługi Lead Magnet, należy spełnić następujące wymagania techniczne:
  a) posiadać urządzenie typu komputer/smartfon/tablet z systemem operacyjnym, połączony z siecią Internet;
  b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów; hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
  c)posiadać aktywny adres e-mail.
 2. W przypadku, gdy do realizacji umowy o dostarczenie Lead Magnet, konieczne okaże się spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, informacja ta zostanie zawarta na stronie internetowej SQD Alliance w opisie danego Lead Magnet.

§7

 1. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Rozwiązanie ma skutek natychmiastowy.
 2. Osoba która zawarła umowę o świadczenie usługi Newsletter rozwiązuje umowę o korzystanie z tej usługi poprzez klikniecie w link „wypisz się z Newslettera”, który znajduje się w treści informacji rozsyłanych w ramach świadczonej usługi Newsletter lub poprzez wysłanie maila na adres marketing@sqda.pl.

§8

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o dostarczenie Lead Magnet w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres marketing@sqda.pl. Odstąpienie od umowy o dostarczenie Lead Magnet nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi Newsletter, rezygnacja z usługi Newsletter następuje zgodnie z procedurą wskazaną w § 7 Regulaminu.

§9

 1. Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych w celu nadzorowania przestrzegania przepisów ochrony danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: email: iod@sqda.pl, tel.: +48 797 703 449.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwia korzystanie z usługi Newsletter lub realizację umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w sposób zautomatyzowany w celu przesyłania Lead Magnet lub informacji o produktach i usługach SQD Alliance, w tym o aktualnej ofercie, informacje o zmianach w prawie, artykuły merytoryczne przygotowane przez specjalistów SQD Alliance, zaproszenia na konferencje branżowe, materiały merytoryczne, informacje o promocjach i rabatach. 
 5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas realizacji umowy o dostarczenie Lead Magnet, a także na potrzeby archiwizacji w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Użytkownika umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 7. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń do końca okresów przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dodatkowo dane przetwarzane są w celach dowodowych (wyrażenie zgody lub jej cofnięcie czy wątpliwości związane z prawidłową realizacją żądania w zakresie RODO).
 8. Każdy użytkownik ma prawo cofnięcia udzielonej zgody poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości otrzymanej w ramach Newslettera wypisz się z usługi.
 9. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i serwisu aplikacji służących do obsługi Newslettera i Lead Magnet, odbiorcami mogą być także podmioty funkcjonujące w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator, jeśli okaże się to niezbędne dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji; we wskazanych przypadkach powierzenie danych odbywa się na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, ponadto Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia danych osobowych innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (jeśli zajdzie taka potrzeba).
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych subskrybentów: adres e-mail, imię, dane wskazane w formularzu zapisu na Lead Magnet.
 12. Przekazane dane osobowe będą przechowywane aż do czasu wycofania zgody (co oznacza zakończenie świadczenia usługi i rozwiązanie umowy) oraz do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 13. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies oraz przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://sqda.pl/polityka-prywatnosci-2/.

§10

 1. SQD Alliance zobowiązana jest dostarczać Lead Magnet oraz usługę Newsletter zgodnie z zawartymi umowami. Zgodność z umową oceniana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. SQD Alliance jest odpowiedzialna za brak zgodności z umową Lead Magnet lub Newslettera, istniejący w chwili ich dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia.
 3. Domniemywa się, że brak zgodności Lead Magnet lub Newslettera z umową, ujawniony przed upływem roku od chwili dostarczenia Lead Magnet lub Newslettera, istniał w chwili ich dostarczenia.
 4. W przypadku, gdy Lead Magnet lub Newsletter jest niezgodny z umową Użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 43 m ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Użytkownikowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Lead Magnet lub Newslettera z tytułu niezgodności z umową, na zasadach wynikających z art. 43 n ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Wszelkie reklamacje należy składać na adres marketing@sqda.pl.
 7. Składając reklamację należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację oraz opis na czym polegały nieprawidłowości/na czym polegała niezgodność z umową i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 9. Zasady dotyczące odpowiedzialności SQD Alliance wobec konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta wynikają z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 10. Rękojmia za wady (uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) jest wyłączona wobec Użytkownika innego niż konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.

§11

 1. SQD Alliance sp. z o.o. wyraża zgodę na rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze świadczeniem usługi Newsletter lub umowy o dostarczenie Lead Magnet w drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone każdorazowo przez poszczególne strony konfliktu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SQD Alliance sp. z o.o. na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Użytkownik, będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§12

 1. SQD Alliance zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku wystąpienia co najmniej jednej ze wskazanych ważnych przyczyn:
  a) zmiany profilu świadczonych usług, o ile zmiany takie nie będą prowadziły do zwiększenia obciążeń Użytkowników i nie będą naruszały ich interesów;
  b) zmiany możliwości technicznych;
  c)zmiany przepisów prawa;
  w zakresie, w jakim powyższe zdarzenia mają wpływ na warunki świadczenia przez SQD Alliance usług określonych w Regulaminie lub postanowienia Regulaminu.
 2. Zmiany regulaminu nie będą naruszać praw nabytych już przez Użytkowników; do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin obowiązujący, w chwili zawierania umowy.
 3. SQD Alliance udostępnia archiwalne wersje Regulaminu.

Chcesz o coś zapytać?