Fundusze Unijne

Audyty bhp i ocena zgodności

Audyty bhp są okazją do przeprowadzenia dokładnej, obiektywnej analizy stanu bhp oraz oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami bhp. W zależności od potrzeb, przeprowadzane są jednorazowo lub cyklicznie i dają obraz faktycznych warunków w zakładzie pracy.

Dzięki temu, że wnioski z przeprowadzonego audytu bhp opracowywane są przez niezależnych ekspertów, możliwa jest obiektywna ocena stopnia realizacji wymagań bhp, ewentualnych ryzyk czy konsekwencji związanych z niespełnieniem danych wymogów formalno-prawnych. 

Dlaczego warto wykonać audyt bhp i jakie ma on znaczenie dla bezpieczeństwa pracy?

Stosowanie się do obowiązujących wymogów prawnych oraz aktualnych systemów zarządzania ma ogromny wpływ nie tylko na życie, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wykonujących codzienne obowiązki, ale także na efekty finansowe i jakościowe firmy. Audyt pozwoli na ocenę poziomu bezpieczeństwa pracy, wychwycenie nieprawidłowości i umożliwi tym samym podjęcie działań naprawczych i poprawę warunków pracy pracowników na terenie zakładu.

Jaki jest zakres audytu bhp?

Przedsiębiorstwa, które decydują się na przeprowadzenie profesjonalnego audytu bhp, bardzo często już na początku zmagają się z problemem dokładnego zdefiniowania jego obszaru, a następnie ze zbyt rozległym zakresem wniosków poaudytowych, które bez konkretnych działań korygujących zostają jedynie wnioskami na papierze.

Dlatego przygotowując się do audytu w firmie klienta, przeprowadzamy dokładną i szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań, tak by zakres audytu miał realny wpływ na późniejszą efektywną poprawę warunków bhp.

W ramach współpracy oferujemy następujące rodzaje audytów:

 • ocena zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dokumentacji bhp,
 • kompleksowy audyt stanu bhp w zakładzie pracy,
 • inspekcja i kontrola bhp w zakresie warunków pracy.

Masz pytanie o audyt bhp?
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Kontrola stanu bhp w firmie – na czym polega?

Istnieją różne usługi, które pozwolą na ocenę i analizę stanu bhp. W zależności od tego, czy klientowi zależy jedynie na sprawdzeniu, czy organizacja spełnia niezbędne wymagania prawne pod kątem dokumentacji bhp, czy też chce upewnić się, że te wymagania spełniane są również w praktyce, może zdecydować się na przeprowadzenie oceny zgodności, kompleksowego audytu bhp bądź inspekcji bhp. Jak zatem przebiega audyt bhp w zależności od wybranej opcji?

Ocena zgodności polega na sprawdzeniu czy zakład spełnia wymagania prawne, którymi jest objęty w ramach prowadzonej działalności. Ocena obejmuje weryfikację udostępnionej dokumentacji oraz obserwacje. Audyt dokumentacji bhp wykonywany jest na podstawie udostępnionego przez klienta wykazu aktów prawnych.

Dla kogo?

Ocena zgodności będzie odpowiednia, w firmach które chcą sprawdzić spełnianie wymagań normy ISO lub uzyskać rzetelne informacje dot. stanu bhp w odniesieniu do wymagań prawnych, z obowiązkowym przytoczeniem konkretnego wymagania prawnego.

Działania dodatkowe możliwe do wykonania przed realizacją oceny zgodności:

 • przygotowanie wykazu aktów prawnych,
 • weryfikacja istniejącego wykazu aktów prawnych.

 

Sposób realizacji: Zazwyczaj audyt przeprowadzany jest w ciągu 3-6 dni. W zależności od  planowanej długości, angażujemy jednego lub dwóch specjalistów.

Kompleksowy audyt stanu BHP to weryfikacja spełnienia w praktyce wymagań prawnych. Dotyczy to weryfikacji wymaganej dokumentacji oraz świadomości i funkcjonowania procesów. W wyniku audytu klient dowiaduje się, jakie niezgodności występują w zakładzie, a także otrzymuje dokumentację zdjęciową oraz rekomendacje i dobre praktyki. Raport kończy się podsumowaniem zawierającym również wskazanie pozytywnych obserwacji wraz z propozycją wdrożenia dobrych praktyk.

Dla kogo?

Kompleksowy, pełny audyt bhp sprawdzi się wtedy, gdy klientowi zależy na zweryfikowaniu czy na pewno wszystko w zakładzie odbywa się zgodnie z prawem w zakresie BHP, weryfikacji pracy służby bhp lub innych pracowników odpowiedzialnych za ten obszar.

Dodatkowe działanie: na życzenie klienta – przedstawienie podstawy prawnej.

Sposób realizacji: Kompleksowy audyt zakładu pracy wykonuje dwóch specjalistów.

Przegląd warunków pracy/inspekcja BHP to rutynowy obchód zakładu (max 1-dniowy) koncentrujący się na obserwacjach zachowań i ocenie stopnia, w jakim spełniane są obowiązujące wymagania wewnętrzne i prawne. Skupia się na identyfikacji niebezpiecznych zachowań i niebezpiecznych warunków. Raport zawiera wykaz niezgodności wraz z opisem i zdjęciem oraz niezbędnymi do podjęcia działaniami.

Dla kogo?

Takie działanie sprawdzi się w przypadku potrzeby bieżącego nadzoru nad stanem bhp i zachowaniami pracowników. Realizowany jest głównie w ramach stałej obsługi.

Sposób realizacji: Przegląd warunków pracy/inspekcję bhp realizuje jeden specjalista.

Dlaczego warto przeprowadzić z nami audyt bhp w zakładzie pracy?

Powierzając audyt bhp środowiska pracy specjalistom SQD Alliance, klient zyskuje przede wszystkim:

 • możliwość wyboru usługi, dopasowanej do indywidualnych potrzeb po szczegółowej analizie z konsultantem SQDA,
 • bezstronną i obiektywną opinię na temat faktycznego stanu obszarów objętych audytem,
 • określenie stopnia spełnienia obowiązujących wymagań formalno-prawnych,
 • konkretne rozwiązania zmierzające do wyeliminowania niezgodności,
 • konsultacje i wsparcie w zakresie wdrażania działań prowadzących do usunięcia niezgodności,
 • propozycję najlepszych praktyk w celu poprawy obszaru objętego audytem,
 • zwiększenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Ile kosztuje audyt wewnętrzny bhp?

Cena audytu bhp przeprowadzanego w firmie zależy przede wszystkim od tego jaki będzie jego zakres, jak wiele czasu potrzeba na jego wykonanie i ilu specjalistów z związku z tym będzie zaangażowanych w pracę. Na jego cenę ma również wpływ wielkość organizacji. Usługa przeprowadzania audytu bezpieczeństwa jest wyceniana indywidualnie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie – przydatne artykuły

Nasi specjaliści przygotowali artykuły na temat bezpieczeństwa pracy oraz szkoleń bhp pracowników, które zawierają wskazówki na temat poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Case studies:

Referencje:

Global Wind Service Poland Spółka z o. o.

Decydując się na zlecenie SQD Alliance przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami bhp, ppoż. i ochrony środowiska poinformowaliśmy, że zależy nam na bardzo szybkim terminie realizacji. Nie stanowiło to problemu dla specjalistów firmy. Ofertę otrzymaliśmy następnego dnia roboczego, natomiast już po dwóch tygodniach został w dwóch naszych lokalizacjach i trzech jednostkach organizacyjnych przeprowadzony rzetelny, dokładny audyt.

Czytaj więcej »

Winkelmann

Profesjonalnie zrealizowany audyt posłużył nam do niezależnej weryfikacji bezpieczeństwa pracy w naszym zakładzie i podniósł naszą świadomość. Został przeprowadzony terminowo przez zespół doświadczonych i kompetentnych specjalistów, wykazujących się komunikatywnością i innymi niezbędnymi umiejętnościami interpersonalnymi.

Czytaj więcej »

SEGRO Poland Sp. z o. o.

Na wyróżnienie zasługuje fakt, że audyty bezpieczeństwa pracy były realizowane równolegle z odrębnymi audytami specjalistów ds. zdrowia i epidemiologii. Dzięki temu pracownicy poszczególnych lokalizacji zayskali kompleksową wiedzę z każdej z tych dziedzin w optymalnym czasie.

Czytaj więcej »
Referencje
Referencje
Magna
MZK w Bielsku-Białej
Referencje
Referencje
kleentex logo

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?