Klauzula informacyjna dla Subskrybentów newsletteru

1. Dane osobowe i ich ochrona w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych zbieranych przez SQD Alliance (dalej Spółka), gdzie występuje ona w charakterze administratora danych osobowych, sposobów na jakie są te dane wykorzystywane, a także praw osób związanych z wykorzystywaniem i zbieraniem tych danych.
W celu ułatwienia kontaktu w zakresie ODO prosimy o kontakt na adres e – mail: iod@sqda.pl
W ramach obowiązku ustawowego, ale także aby budować zaufanie Państwa, jako dla naszych dostawców chcemy poinformować o:
– powodach gromadzenia i przetwarzania danych;
– podstawie prawnej przetwarzania;
– jakie są Państwa prawa w związku z tymi operacjami.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do osób fizycznych, które są:

– są subskrybentami wszystkich kategorii newsletterów oferowanych przez SQD Alliance;
Zwanymi łącznie Subskrybentami lub Państwo.

3. W związku ze współpracą z Subskrybentami możemy przetwarzać następujące kategorie danych:

– imię;
– adres e-mail (a także inne dane osobowe, jeśli zawiera je adres e-mail);
– informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP);
– czas subskrypcji newsletteru.
Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla otrzymywania subskrybowanego newsletteru.
Możemy także pozyskiwać dane z wewnętrznych baz danych prowadzonych przez Spółkę, do których wpisy dokonywane są na zasadzie udzielonej uprzednio zgody.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane są przetwarzane wyłącznie gdy:
– osoba uprawniona wyraziła na to zgodę;
– przetwarzanie jest konieczne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas, jako administratorze danych (np. wystawienie faktury);
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu, do realizacji którego zostały zebrane. Poniżej przedstawiono zestawienie celów przetwarzania, oraz przypisane im okresy przechowywania danych:

Cel przetwarzania Okres przetwarzania
Subskrypcja newsletteru
Okres trwania zgody + okres przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 118 KC.
(1 Art.  118.  [Terminy przedawnienia] Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.)

5. Środki zabezpieczające

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych procedur i zasad związanych z przetwarzaniem DO w celu ich odpowiedniej ochrony i zapewnienia zasad poufności, a także do zapewnienia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ich ochrony.
Środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez SQD Alliance mające na celu ochronę informacji (nie tylko danych osobowych) uwzględniają najnowsze zdobycze techniki stosowane w tego rodzaju zabezpieczeniach i są adekwatne do celu, zakresu i charakteru przetwarzania danych.

6. Przekazywanie danych:

Możemy przekazywać dane naszym pracownikom, na zasadach opisanych poniżej:
– jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego korzystania z subskrypcji;
– jeśli jest to niezbędne dla prawidłowej obsługi Subskrybenta, zgodnie z obowiązującym kodeksem etycznym i najlepszymi praktykami w tego rodzaju stosunkach;
– wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
– dla tworzenia zestawień, statystyk i analiz (tylko jeśli DO zostaną oddzielone od informacji z nimi powiązanych – nie wykorzystujemy w tym celu danych umożliwiających zidentyfikowanie zwizualizowanej osoby fizycznej);
– jeśli jest to konieczne dla realizacji innych ciążących na administratorze obowiązków prawnych (wynikają one z przepisów szczegółowych).
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne.
Spółka nie przetwarza danych poza obszarem EOG, z wyłączeniem podmiotów będących dostawcami wybranych systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W tym przypadku Państwa dane są chronione przy pomocy zabezpieczeń stosowanych przez tego dostawcę, jednak zawsze adekwatnych do celu, zakresu i sposobu przetwarzania. Mogą Państwo poprosić ponadto o dodatkowe informacje w tym zakresie.

7. Prawa i obowiązki Subskrybentów i zasady korzystania z tych praw:

Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a jeśli uważają Państwo, ze jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o kontakt w tym zakresie, żebyśmy mogli niezwłocznie skorygować te informacje.
Ponadto mają Państwo prawo do:
– wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy zastrzeżeniu, ze wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
– żądania usunięcia danych albo ograniczenia przetwarzania ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO;
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania, jeśli takowe zachodzi);
– przeniesienia danych do usystematyzowanego, zewnętrznego zbioru danych (prowadzonego przez innego administratora);
Z praw tych mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, listownie, telefonicznie składając wniosek pod numerem +48 797 703 449, lub mailowo pod adresem iod@sqda.pl.
Jeśli nie są Państwo ukontentowani sposobem, w jaki SQD Alliance przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.
Jeśli dalej nie będą Państwo zadowoleni z realizacji przez Spółkę Państwa praw, istnieje również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do okresowego ich sprawdzania i potwierdzania. Prosimy również o informowanie nas o zmianach udzielonych nam informacji będących danymi osobowymi, jak np. zmiana danych kontaktowych, abyśmy mogli lepiej realizować nasze usługi względem Państwa.

8. Aktualność

Niniejsza klauzula została zaktualizowana 16.08.2019 i może podlegać dalszym zmianom. Jeśli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień materii związanych z danymi osobowymi będziemy przekazywali w sposób zwyczajowo przyjęty w kontaktach z Subskrybentami.