Fundusze Unijne

Klauzula informacyjna dla Subskrybentów newsletteru

1. Dane osobowe i ich ochrona w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych zbieranych przez SQD Alliance (dalej Spółka), gdzie występuje ona w charakterze administratora danych osobowych, sposobów na jakie są te dane wykorzystywane, a także praw osób związanych z wykorzystywaniem i zbieraniem tych danych.
W celu ułatwienia kontaktu w zakresie ODO prosimy o kontakt na adres e – mail: iod@sqda.pl
W ramach obowiązku ustawowego, ale także aby budować zaufanie Państwa, jako dla naszych dostawców chcemy poinformować o:
– powodach gromadzenia i przetwarzania danych;
– podstawie prawnej przetwarzania;
– jakie są Państwa prawa w związku z tymi operacjami.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do osób fizycznych, które są:

– są subskrybentami wszystkich kategorii newsletterów oferowanych przez SQD Alliance;
Zwanymi łącznie Subskrybentami lub Państwo.

3. W związku ze współpracą z Subskrybentami możemy przetwarzać następujące kategorie danych:

– imię;
– adres e-mail (a także inne dane osobowe, jeśli zawiera je adres e-mail);
– informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP);
– czas subskrypcji newsletteru.
Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla otrzymywania subskrybowanego newsletteru.
Możemy także pozyskiwać dane z wewnętrznych baz danych prowadzonych przez Spółkę, do których wpisy dokonywane są na zasadzie udzielonej uprzednio zgody.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane są przetwarzane wyłącznie gdy:
– osoba uprawniona wyraziła na to zgodę;
– przetwarzanie jest konieczne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas, jako administratorze danych (np. wystawienie faktury);
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu, do realizacji którego zostały zebrane. Poniżej przedstawiono zestawienie celów przetwarzania, oraz przypisane im okresy przechowywania danych:

5. Środki zabezpieczające

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych procedur i zasad związanych z przetwarzaniem DO w celu ich odpowiedniej ochrony i zapewnienia zasad poufności, a także do zapewnienia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ich ochrony.
Środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez SQD Alliance mające na celu ochronę informacji (nie tylko danych osobowych) uwzględniają najnowsze zdobycze techniki stosowane w tego rodzaju zabezpieczeniach i są adekwatne do celu, zakresu i charakteru przetwarzania danych.

6. Przekazywanie danych:

Możemy przekazywać dane naszym pracownikom, na zasadach opisanych poniżej:
– jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego korzystania z subskrypcji;
– jeśli jest to niezbędne dla prawidłowej obsługi Subskrybenta, zgodnie z obowiązującym kodeksem etycznym i najlepszymi praktykami w tego rodzaju stosunkach;
– wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
– dla tworzenia zestawień, statystyk i analiz (tylko jeśli DO zostaną oddzielone od informacji z nimi powiązanych – nie wykorzystujemy w tym celu danych umożliwiających zidentyfikowanie zwizualizowanej osoby fizycznej);
– jeśli jest to konieczne dla realizacji innych ciążących na administratorze obowiązków prawnych (wynikają one z przepisów szczegółowych).
Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne.
Spółka nie przetwarza danych poza obszarem EOG, z wyłączeniem podmiotów będących dostawcami wybranych systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W tym przypadku Państwa dane są chronione przy pomocy zabezpieczeń stosowanych przez tego dostawcę, jednak zawsze adekwatnych do celu, zakresu i sposobu przetwarzania. Mogą Państwo poprosić ponadto o dodatkowe informacje w tym zakresie.

7. Prawa i obowiązki Subskrybentów i zasady korzystania z tych praw:

Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a jeśli uważają Państwo, ze jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o kontakt w tym zakresie, żebyśmy mogli niezwłocznie skorygować te informacje.
Ponadto mają Państwo prawo do:
– wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy zastrzeżeniu, ze wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
– żądania usunięcia danych albo ograniczenia przetwarzania ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO;
– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania, jeśli takowe zachodzi);
– przeniesienia danych do usystematyzowanego, zewnętrznego zbioru danych (prowadzonego przez innego administratora);
Z praw tych mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, listownie, telefonicznie składając wniosek pod numerem +48 797 703 449, lub mailowo pod adresem iod@sqda.pl.
Jeśli nie są Państwo ukontentowani sposobem, w jaki SQD Alliance przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.
Jeśli dalej nie będą Państwo zadowoleni z realizacji przez Spółkę Państwa praw, istnieje również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do okresowego ich sprawdzania i potwierdzania. Prosimy również o informowanie nas o zmianach udzielonych nam informacji będących danymi osobowymi, jak np. zmiana danych kontaktowych, abyśmy mogli lepiej realizować nasze usługi względem Państwa.

8. Aktualność

Niniejsza klauzula została zaktualizowana 16.08.2019 i może podlegać dalszym zmianom. Jeśli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień materii związanych z danymi osobowymi będziemy przekazywali w sposób zwyczajowo przyjęty w kontaktach z Subskrybentami.

Chcesz o coś zapytać?