Fundusze Unijne

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Platformy e-learning

1. Dane osobowe i ich ochrona w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez SQD Alliance (dalej Spółka), gdzie występuje ona w charakterze administratora danych osobowych, sposobów na jakie są te dane wykorzystywane, a także praw osób związanych z wykorzystywaniem i zbieraniem tych danych.
W celu ułatwienia kontaktu w zakresie ODO prosimy o kontakt na adres e – mail: iod@sqda.pl
W ramach obowiązku ustawowego, ale także aby budować zaufanie Państwa do nas, chcemy poinformować o:

 • powodach przetwarzania danych;
 • podstawie prawnej przetwarzania danych;
 • Państwa prawach w związku z tymi operacjami.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do osób fizycznych, które są:

Osobami korzystającymi z platformy e-learning (Użytkownicy) – w zakresie obsługi Konta Użytkownika.

3. W związku z założeniem i utrzymywaniem Konta Użytkownika możemy przetwarzać następujące dane:

 • imię, nazwisko;
 • nazwa pracodawcy;
 • stanowisko;
 • dane kontaktowe;
 • adres e-mail;
 • dane niezbędne do wystawienia odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkoleń w ramach Platformy e-learning.

 

Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika i otrzymania certyfikatów potwierdzających ukończenie danych szkoleń w ramach Platformy e-learning. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości założenia Konta Użytkownika i realizacji szkolenia.

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu kierującego Państwa na szkolenie w ramach Platformy e-learning.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji umowy, w tym umożliwienia i korzystania z wersji demonstracyjnej Platformy e-learning  — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesu majątkowego;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. organom państwowym oraz posiadanie informacji na temat zrealizowanych szkoleń na rzecz konkretnego Użytkownika;
 • dopełnienia obowiązków wynikających z zakresu ochrony danych osobowych, np. w zakresie realizacji uprawnień podmiotów danych, tworzenia niezbędnych rejestrów i ewidencji itp. — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest np. posiadanie wiedzy na temat osób, wobec których spełniła obowiązek informacyjny,
 • prowadzenia działań marketingowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych.

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu, do realizacji którego zostały zebrane. Poniżej przedstawiono zestawienie celów przetwarzania, oraz przypisane im okresy przechowywania danych:

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Wypełnienie zobowiązań umownych; zawarcie i realizacja umowy

Do czasu upływu okresu obowiązywania umowy

Wypełnienie obowiązków wynikających z zakresu ochrony danych osobowych, np. w zakresie realizacji uprawnień podmiotów danych, tworzenia niezbędnych rejestrów i ewidencji

Do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej

Uzasadniony interes Administratora danych osobowych

Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

5. Środki zabezpieczające

Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych procedur i zasad związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich odpowiedniej ochrony i zapewnienia zasad poufności, a także do zapewnienia technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ich ochrony.
Środki techniczne i organizacyjne wdrożone przez SQD Alliance mające na celu ochronę informacji (nie tylko danych osobowych) uwzględniają najnowsze zdobycze techniki stosowane w tego rodzaju zabezpieczeniach i są adekwatne do celu, zakresu i charakteru przetwarzania danych.

6. Przekazywanie danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele przetwarzania wskazane powyżej, w zakresie w jakim są one niezbędne dla wykonania zadań zleconych przez Spółkę, jedynie jeśli wymaga tego przepis prawa, lub jest ku temu inna podstawa prawna. Za podmioty wskazane w zdaniu poprzednim mogą być uznane:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych, archiwizacji dokumentów, trenerzy zewnętrzni, podmioty świadczące obsługę prawna lub księgową na podstawie właściwych przepisów lub umów powierzenia danych i tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez SQD Alliance Sp. z o.o. Należy nadmienić, że administratorem tych danych pozostaje Spółka.
 • organy administracji: krajowe lub wspólnotowe, takie jak policja i sądy, jeśli jest to wymagane przepisem prawa, lub na ich uzasadnione żądanie.
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • inne osoby w ramach organizacji danego klienta, jeśli jest ku temu podstawa prawna lub umowna.

 

Spółka nie przetwarza danych poza obszarem EOG, z wyłączeniem podmiotów będących dostawcami wybranych systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W tym przypadku Państwa dane są chronione przy pomocy zabezpieczeń stosowanych przez tego dostawcę, jednak zawsze adekwatnych do celu, zakresu i sposobu przetwarzania. Mogą Państwo poprosić ponadto o dodatkowe informacje w tym zakresie.

7. Prawa i obowiązki klientów i zasady korzystania z tych praw:

Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, a jeśli uważają Państwo, ze jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe lub niekompletne, prosimy o kontakt w tym zakresie, żebyśmy mogli niezwłocznie skorygować te informacje.

Ponadto mają Państwo prawo do:

 • wycofania zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy zastrzeżeniu, ze wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 • żądania usunięcia danych albo ograniczenia przetwarzania ich przetwarzania w przypadkach określonych w RODO;
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania, jeśli takowe zachodzi);
 • przeniesienia danych do usystematyzowanego, zewnętrznego zbioru danych (prowadzonego przez innego administratora);

Z praw tych mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, listownie, telefonicznie składając wniosek pod numerem +48 797 703 449, lub mailowo pod adresem iod@sqda.pl.

Jeśli nie są Państwo ukontentowani sposobem, w jaki SQD Alliance przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości.
Jeśli dalej nie będą Państwo zadowoleni z realizacji przez Spółkę Państwa praw, istnieje również możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do okresowego ich sprawdzania i potwierdzania. Prosimy również o informowanie nas o zmianach udzielonych nam informacji będących danymi osobowymi, jak np. zmiana danych kontaktowych, abyśmy mogli lepiej realizować nasze usługi względem Państwa.

8. Aktualność

Niniejsza klauzula została zaktualizowana 14.12.2022 i może podlegać dalszym zmianom. Jeśli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień materii związanych z danymi osobowymi będziemy przekazywali w sposób zwyczajowo przyjęty w kontaktach z Użytkownikami Platformy e-learning.

Chcesz o coś zapytać?