Fundusze Unijne

Monitoring wizyjny

 1. Na terenie obiektów należących do SQD Alliance Sp. z o.o. jest prowadzony całodobowy monitoring wizyjny w budynkach oraz poza nimi, włączając parkingi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i informacji – tajemnicy przedsiębiorstwa (podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).
 2. Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna (dalej również jako Spółka).
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@sqd.pl tel. +48 797 703 449.
 4. Dane zarejestrowane przez system monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach – utrwalone fragmenty nagrań – do czasu przedawnienia roszczeń lub postępowania prowadzonego w związku z obroną, dochodzeniem lub ustaleniem roszczeń.
 5. Dane osobowe mogą być ujawniane poprzez ich udostępnienie podmiotom będącym samodzielnymi Administratorami Danych, tj.: organom administracji: krajowym lub wspólnotowym, takim jak policja i sądy, jeśli jest to wymagane przepisem prawa, lub na ich uzasadnione żądanie; lub poprzez powierzenie do przetwarzania podwykonawcom Spółki, jeżeli jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania, na podstawie zawartych umów powierzenia, tj.:
 6. a) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 7. b) podmiotom świadczącym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
 8. c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe i pomoc prawną.
 9. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługują prawa dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie SQD Alliance Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 10. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Spółka nie przetwarza danych poza obszarem EOG, z wyłączeniem podmiotów będących dostawcami wybranych systemów informatycznych oraz usług hostingowych. W tym przypadku Państwa dane są chronione przy pomocy zabezpieczeń stosowanych przez tego dostawcę, jednak zawsze adekwatnych do celu, zakresu i sposobu przetwarzania. Mogą Państwo poprosić ponadto o dodatkowe informacje w tym zakresie.
 12. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Chcesz o coś zapytać?