Fundusze Unijne

Monitoring wizyjny

1. Na terenie obiektów należących do SQD Alliance Sp. z o.o. jest prowadzony całodobowy monitoring wizyjny w budynkach oraz poza nimi, włączając parkingi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i informacji – tajemnicy przedsiębiorstwa (podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).

2. Administratorem danych osobowych jest SQD Alliance Sp. z o.o., ul. Batorego 19, 43-200 Pszczyna.

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@sqd.pl tel. +48 797 703 449.

4. Dane zarejestrowane przez system monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach – utrwalone fragmenty nagrań – do czasu przedawnienia roszczeń lub postępowania prowadzonego w związku z obroną, dochodzeniem lub ustaleniem roszczeń.

5. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
a) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
b) podmiotom świadczącym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe i pomoc prawną.

6. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługują prawa dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie SQD Alliance Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.