Fundusze Unijne

Regulamin wykorzystania Vouchera na usługi SQD Alliance Sp. z o.o.

 1. Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:
  • Wydawca – SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 19.
  • Voucher – dokument uprawniający Nabywcę do jego realizacji. Każdy Voucher to unikalny dokument, który posiada wartość nominalną brutto oraz określoną datę ważności.
  • Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny w serwisie SQD Alliance Sp. z o.o. www.sqda.pl.
  • Serwis SQD Alliance Sp. z o.o. (dalej: Serwis) – strona internetowa sqda.pl.
 2. Vouchery mają wartości kwotowe.
 3. Vouchery mają określony termin ważności.
 4. Vouchery obowiązują na wszystkie usługi świadczone przez Wydawcę z zachowaniem określonej stawki VAT.
 5. Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do Nabywcy i nie mogą być przedmiotem handlu, ani przeniesienia na inny podmiot w drodze innych niż sprzedaż czynności prawnych.
 6. Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
 7. Voucher nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości korygowania faktury VAT wystawionej w związku z wydaniem Vouchera.
 8. W celu otrzymania Vouchera należy wypełnić udostępniony w Serwisie formularz zgłoszeniowy.
 9. Na podstawie formularza zgłoszeniowego zostaje wystawiona faktura proforma.
 10. Voucher zostaje uaktywniony i przekazany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Wydawcy.
 11. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego zakupu. Po upływie okresu ważności Nabywca traci prawo do wykorzystania Vouchera.
 12. Voucher może być wykorzystany w zakresie usług oferowanych przez Wydawcę z zachowaniem określonej stawki VAT.
 13. Nabycie Vouchera nie jest jednoznaczne z rezerwacją usługi. W celu rezerwacji usługi należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za realizację usługi.
 14. Zamiana Vouchera jest możliwa według następujących scenariuszy:
  • tylko w obrębie usługi, która ma taką samą stawkę VAT.
  • na realizację droższej usługi (w obrębie wyszczególnionego w formularzu zamówienia zakresu tematycznego lub innej usługi oferowanej przez Wydawcę), po dokonaniu dopłaty,
  • na realizację usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
  • na usługi o niżej wartości, jednak w tym wypadku Wydawca nie zwraca różnic w cenach.
 15. W sytuacji kiedy partnerzy Wydawcy (np. VDA QMC) zmieniają ceny usług , Wydawca zastrzega sobie również prawo do zmiany ceny.
 16. W przypadku odwołania lub przełożenia realizacji usługi (z winy organizatora) w okresie ważności Vouchera, Wydawca proponuje wydłużenie ważności Vouchera – na mocy indywidualnych uzgodnień pomiędzy Wydawcą a Nabywcą.
 17. Korzystający z vouchera ma możliwość zmienić termin realizacji usługi:
  • najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia w przypadku szkoleń otwartych,
  • najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą szkolenia w przypadku szkoleń dedykowanych,
  • najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed datą świadczenia usługi w przypadku świadczenia innych usług.
 1. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów przez Nabywcę tj. zmiany terminu usługi z przekroczeniem ww. terminów, wartość danej usługi zostanie automatycznie pobrana z Vouchera, a usługa nie zostanie zrealizowana.
 2. Wycena usług objętych voucherem następuje indywidualnie, z wyjątkiem szkoleń otwartych, które są wyceniane na podstawie warunków obowiązującego Katalogu Szkoleń.
 3. Opłacenie Vouchera jest jednoznaczne z akceptacją przez Nabywcę  powyższego Regulaminu.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu korzystania z Voucherów.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12.2022.

Chcesz o coś zapytać?